ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ კიდევ 122 მოქალაქეს სტატუსი მიენიჭა

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ კიდევ 122 მოქალაქეს სტატუსი მიენიჭა

            საქართველოს კანონის ,,მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ და საქართველოს თავრობის 2015 წლის 19 ნოემბრის N591 დადგენილების საფუძველზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში შექმნილმა ,,მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭომ“ 2017 წლის 25 ოქტომბერს რიგით N13 სხდომაზე განიხილა 122 მოქალაქის განცხადება - სტატუსის მინიჭების თაობაზე და გაუწია დადებითი რეკომენდაცია. აღნიშნული საბჭოს რეკომენდაციის საფუძველზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველმა მოადგილემ 2017 წლის 26 ოქტომბერს გამოსცა შესაბამისი ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტები სტატუსის მინიჭებაზე:

N  სახელი გვარი მისამართი ბრძანების ნომერი
1 ვენერა უსტიაშვილი  ქედქედი 1989
2 ჯაბა მორთულაძე  აჭარისაღმართი 1990
3 დარეჯან შაშიკაძე  ქედქედი 1992
4 დავით დავითაძე  აჭარისაღმართი 1993
5 ქეთევან ნაგერვაძე  ზედა ჩხუტუნეთი 1994
6 თენგიზ მერკულაძე  სკურდიდი 1995
7 რეჯებ გორაძე  ქვედა ჩხუტუნეთი 1996
8 მარიკა მსხალაძე  ქედქედი 1998
9 ემზარ ქოქოლაძე  ქოქოლეთი 1999
10 ჯიმშერ ქავთარაძე  სკურდიდი 2000
11 ნანული ქოქოლაძე  ქოქოლეთი 2001
12 გრიგოლ ქოქოლაძე  ქოქოლეთი 2002
13 მერიემ შალიკაძე  ქედქედი 2003
14 მურმან მალაყმაძე  ჩიქუნეთი 2004
15 ნაზიბროლა ესებიძე  ჩიქუნეთი 2005
16 გელა გორაძე  ჩიქუნეთი 2006
17 მარინე მსხალაძე  ქედქედი 2007
18 ოთარ კირკიტაძე  ქვედა ჩხუტუნეთი 2008
19 გელა ფერსელიძე  ზედა ჩხუტუნეთი 2009
20 ნაზი ქონდარიძე  ქედქედი 2010
21 მალხაზ მსხალაძე  ქედქედი 2011
22 ემინე კახიძე  ქვედა ჩხუტუნეთი 2012
23 ზურაბ გვიანიძე  ქედქედი 2013
24 ნიგარ გვიანიძე  ქედქედი 2014
25 ოთარ აბაშიძე  ცხემლარა 2015
26 მედეა გორგაძე  ქედქედი 2016
27 ლევან გორგაძე  ქედქედი 2017
28 ელდარ გორგაძე  ქედქედი 2018
29 ბეჟან გორგაძე  ქედქედი 2019
30 სოფიო ჭინკაძე  ქედქედი 2020
31 ნესტან კოპლაძე  აჭარისაღმართი 2021
32 თინა კოპლაძე  აჭარისაღმართი 2022
33 ნელი გორაძე  ქვედა ჩხუტუნეთი 2023
34 ვარდო გორაძე  ქვედა ჩხუტუნეთი 2024
35 ფადიმე კირკიტაძე  ქვედა ჩხუტუნეთი 2025
36 რემზი კირკიტაძე  ქვედა ჩხუტუნეთი 2026
37 შალვა ძნელაძე  ზედა ჩხუტუნეთი 2027
38 ნარგიზ მალაყმაძე  ჩიქუნეთი 2028
39 სულთან დავითაძე  აჭარისაღმართი 2029
40 ბიჭიკო მორთულაძე  აჭარისაღმართი 2030
41 ახმედ კახიძე  ქვედა ჩხუტუნეთი 2031
42 მურად მალაყმაძე  აჭარისაღმართი 2032
43 ეკა ბერიძე  ქვედა ჩხუტუნეთი 2033
44 ანზორ კახიძე  ქვედა ჩხუტუნეთი 2034
45 გოჩა კახიძე  ქვედა ჩხუტუნეთი 2035
46 შაქრო გაბრუშიძე  ჩიქუნეთი 2036
47 ვახტანგ ქოქოლაძე  ქოქოლეთი 2037
48 თემურ ქოქოლაძე  ქოქოლეთი 2038
49 მირანდა ნაგერვაძე  ქედქედი 2039
50 ჟუჟუნა მერკულაძე  სკურდიდი 2040
51 მურმან ქოქოლაძე  ქოქოლეთი 2041
52 ხურიე ზაქარაძე  ქოქოლეთი 2042
53 ენვერ ფარტენაძე  აჭარისაღმართი 2043
54 ავთანდილ კირკიტაძე  ჩიქუნეთი 2044
55 ნინო ხინკილაძე  ჩიქუნეთი 2045
56 ნანა არჯევანიძე  ქედქედი 2046
57 ჯამბულ მსხალაძე  ქედქედი 2047
58 ფატმან მსხალაძე  ქედქედი 2048
59 ნატალია მსხალაძე  ქედქედი 2049
60 დომნა მსხალაძე  ქედქედი 2050
61 მერაბ მსხალაძე  ქედქედი 2051
62 ხენიფე ქოქოლაძე  ქოქოლეთი 2052
63 დიანა ბოლქვაძე  სკურდიდი 2053
64 ფადიმე ქავთარაძე  სკურდიდი 2054
65 თამარ ქოქოლაძე  ქოქოლეთი 2055
66 ზინაიდა კახიძე  ზედა ჩხუტუნეთი 2056
67 მერაბ ფუტკარაძე  ზედა ჩხუტუნეთი 2057
68 მერი ქოქოლაძე  ქოქოლეთი 2058
69 ნანა შალიკაძე  ქოქოლეთი 2059
70 ფრიდონ ქოქოლაძე  ქოქოლეთი 2060
71 ფადიმე ქოქოლაძე  ქოქოლეთი 2061
72 დურსუნ ქოქოლაძე  ქოქოლეთი 2062
73 ნუგზარ შაშიკაძე  ქედქედი 2063
74 ნათელა ბასილაძე  ჩიქუნეთი 2064
75 ხურმიზ სალვარიძე  ცხემლარა 2065
76 ნაზიკო სალვარიძე  ცხემლარა 2066
77 ზურაბ სალვარიძე  ცხემლარა 2067
78 სულიკო აბესლამიძე  აჭარისაღმართი 2068
79 შერბან გვიანიძე  ზედა ჩხუტუნეთი 2069
80 თემელ ნაგერვაძე  ქედქედი 2070
81 რაულ გვიანიძე  ზედა ჩხუტუნეთი 2071
82 მარინა ძნელაძე  ზედა ჩხუტუნეთი 2072
83 მაყვალა აბესლამიძე  აჭარისაღმართი 2073
84 ვენერა გვიანიძე  ზედა ჩხუტუნეთი 2074
85 ნინა მალაყმაძე  ქვედა ქოქოლეთი 2075
86 უშანგი გვიანიძე  ქედქედი 2076
87 მაყვალა ზაქარაძე  ქედქედი 2077
88 თენგიზ მოფინაძე  აჭარისაღმართი 2078
89 გოჩა კოპინაძე  ქედქედი 2079
90 სულიკო ზაქარაძე  ქედქედი 2080
91 როლანდ აბესლამიძე  აჭარისაღმართი 2081
92 მზევინარ აბესლამიძე  აჭარისაღმართი 2082
93 უმიან აბესლამიძე  აჭარისაღმართი 2083
94 რამაზ აბესლამიძე  აჭარისაღმართი 2084
95 მურად აბესლამიძე  აჭარისაღმართი 2085
96 მარინა თურმანიძე  აჭარისაღმართი 2086
97 ციალა მსხალაძე  ქედქედი 2087
98 ირმა კოპინაძე  ქედქედი 2088
99 ფრიდონ კოპინაძე  ქედქედი 2089
100 ციური ნინიძე  ქედქედი 2090
101 ელზა შაშიკაძე  ქედქედი 2091
102 ზემინარ შაშიკაძე  ქედქედი 2092
103 რეზო მალაყმაძე  ქედქედი 2093
104 უმიან მიქელაძე  ქოქოლეთი 2094
105 ნური ქოქოლაძე  ქოქოლეთი 2095
106 თამარ ნაგერვაძე  ზედა ჩხუტუნეთი 2096
107 მიხეილ ნაგერვაძე  ზედა ჩხუტუნეთი 2097
108 მარინა გაბრუშიძე  ჩიქუნეთი 2098
109 ლიდა გაბრუშიძე  ჩიქუნეთი 2099
110 ანზორ გაბრუშიძე  ჩიქუნეთი 2100
111 ჯემალ გაბრუშიძე  ჩიქუნეთი 2101
112 ზაზა არჯევანიძე  ქედქედი 2102
113 გენადი ქოქოლაძე  აჭარისაღმართი 2103
114 ციური გოგოლიშვილი ცხემლარა 2104
115 ნიგარ ქოქოლაძე  აჭარისაღმართი 2105
116 ვიტალი ქოქოლაძე  აჭარისაღმართი 2106
117 ფადიმე ქოქოლაძე  აჭარისაღმართი 2107
118 ვალოდია ხინკილაძე  ჩიქუნეთი 2108
119 რამაზ ხინკილაძე  ჩიქუნეთი 2109
120 დარეჯან არჯევანიძე  ქედქედი 2110
121 თამაზ არჯევანიძე  ქედქედი 2111
122 სულხან გორაძე  ჩიქუნეთი 2112