ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების,ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომა

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების,ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის  საკითხთა  კომისიის სხდომა
  1. 1.         დადგენილების პროექტი: ,, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე,

მომხსენებელი: ტარიელ ნაკაშიძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი

 

 

 

 

  1. 2.         განკარგულების პროექტი: ,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ სოფელ აჭარისწყალში მდებარე 229 კვ.მ მიწის ნაკვეთის სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მასზე საიჯარო საწყისი ქირის საფასურის დადგენის შესახებ“.

 

მომხსენებელი: ანა ბაჟაშვილი - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ქონების მართვის განყოფილების ხელმძღვანელი

 

  1. 3.         განკარგულების პროექტი: ,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ სარფში მდებარე 15 კვ.მ ფართის სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მათზე საიჯარო ქირის საფასურის დადგენის შესახებ“ .

მომხსენებელი: ანა ბაჟაშვილი - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ქონების მართვის განყოფილების ხელმძღვანელი

 

 

  1. 4.      განკარგულების პროექტი:  ,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინსვლაში, მერაბ თურმანიძის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთში, დასასვენებელი სახლების კომლექსის მშენებლობისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ’’.

 

მომხსენებელი:          ზეინაბ კაკაბაძე  -ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის, არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის განყოფილების უფროსი

 

  1. 5.         განკარგულების პროეტი: ,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 2018 წელს შესრულებული სამუშაოს შესახებ ანგარიში’’.

 

მომხსენებელი:             გია ქურიძე -

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამახურის ხელმძღვანელი

 

  1. 6.         განკარგულების პროეტი: ,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის მიერ 2018 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის ცნობად მიღების შესახებ".

 

 

მომხსენებელი:  თენგიზ ქიქავა - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის სამხედრო აღრიცხვის გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის უფროსი

 

10.განკარგულების პროექტი:  ,, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მიერ 2018 წელს შესრულებული სამუშაოების შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე“.

მომხსენებელი: ტარიელ ნაკაშიძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი

11.სხვადასხვა