განცხადება

განცხადება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2017 წლის  30 მარტის № 315 ბრძანებით შექმნილი სსიპ-გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მომზადებული გეოსაინფორმაციო პაკეტის საფუძველზე  მდინარე მაჭახელას, ლეჩასა და ყოროლისწყალში  ჭარბი ინერტული ნატანის აკუმულირების უბნებიდან ინერტული მასალის ამოღების მიზნით ინტერესთას გამოხატვის თაობაზე საჯაროდ გამოცხადების კომისიის მიერ   2017 წლის 9 მაისს გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებულად გამვლენილი იქნა შპს „ენგური-2015“.