სტუდენტთა მხარდაჭერის პროგრამა 2021

სტუდენტთა მხარდაჭერის პროგრამა 2021
სტუდენტთა მხარდაჭერის პროგრამაზე განცხადებების მიღება 01 მარტს დაიწყო.
დაფინანსდება! საბაკალავრო პროგრამით მოსარგებლე ის სტუდენტები, რომელთაც სემესტრულად (2020-2021წწ პირველი სემესტრი) ყველა საგანში აქვთ 91 და მეტი ქულა (A კატეგორია) და რეგისტრირებული არიან ხელვაჩაურში.
????‍????სტუდენტთა მხარდაჭერის პროგრამისათვის საჭირო დოკუმენტების ჩამონათვალი:
ა) განცხადება (ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობა შენობა ან ოფიციალური მეილი khelvachauri.mun@gmail.com).
ბ) ცნობა აკადემიური მოსწრების შესახებ;
გ) საბანკო რეკვიზიტები;
დ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
პროგრამაზე განაცხადი მიიღება 31 მარტის ჩათვლით.