საკრებულოს აპარატი

1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი - ნაირა მჟავანაძე

2.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმისწარმოებისა და საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი - ნარგიზ ბერიძე

3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოებისა და საორგანიზაციო საკითხებში - სოფიკო საფარიძე

4. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოებისა და საორგანიზაციო საკითხებში - იამზე დუმბაძე

5.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოებისა და საორგანიზაციო საკითხებში - ინეზა ზაქარაძე

6.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოებისა და საორგანიზაციო საკითხებში- სოფო ჯინჭველაშვილი

7..ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიული განყოფილების უფროსი - ჟულიეტა ჩავლეიშვილი

8.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურისტი - უფროსი სპეციალისტი- თემურ შოთაძე

9.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურისტი - უფროსი სპეციალისტი- ჯენი აშლარბა

10.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასა და მასმედიასთან ურთიერთობის საკითხებში - ზაირა ჯიბლაძე

11.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფროსი სპეციალისტი მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში - მერი იაკობაძე

12.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფროსი სპეციალისტი არქივის დამუშავება სისტემატიზაციის დარგში -ოთარ ქართველიშვილი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის აპარატის საჯარო მოსამსახურეებზე სამსახურეობრივი უფლება-მოვალეობების განსაზღვრის შესახებ

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შენაგანაწესი