ბიუროსა და კომისიების სხდომაზე 6 საკითხი განიხილეს

ბიუროსა და კომისიების სხდომაზე 6 საკითხი განიხილეს

 

დღეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიებისა და ბიუროს სხდომები ჩატარდა.

სხდომაზე განსახულველად დღის წესრიგით წარდგენილი იყო 6 საკითხი. მათ შორის საპრივატიზებო ობიექტთა ნუსხაში ცვლილებების შეტანა და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მასზე საიჯარო ქირის საფასურის დადგენა.