კომისიების გაერთიანებული სხდომები 27 თებერვალს, 11 საათზე ჩატარდება

კომისიების გაერთიანებული სხდომები 27 თებერვალს, 11 საათზე ჩატარდება
  1. დადგენილების პროექტი-“ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის #39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

თანამომხსენებელი: ტარიელ ნაკაშიძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი

2.განკარგულების პროექტი-„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ სარფში მდებარე 10-10კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მოქალაქეებზე პირდაპირი გზით, სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მათზე საიჯარო ქირის საფასურის დადგენის შესახებ“.

მომხსენებელი: ანა ბაჟაშვილი-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ქონების მართვის განყოფილების უფროსი

3. სხვადასხვა