ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ კიდევ 69 მოქალაქეს სტატუსი მიენიჭა

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ კიდევ 69 მოქალაქეს სტატუსი მიენიჭა

საქართველოს კანონის ,,მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ და საქართველოს თავრობის 2015 წლის 19 ნოემბრის N591 დადგენილების საფუძველზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში შექმნილმა ,,მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭომ“ 2017 წლის 27 ოქტომბერს რიგით N14 სხდომაზე განიხილა 69 მოქალაქის განცხადება - სტატუსის მინიჭების თაობაზე და გაუწია დადებითი რეკომენდაცია. აღნიშნული საბჭოს რეკომენდაციის საფუძველზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველმა მოადგილემ 2017 წლის 27 ოქტომბერს გამოსცა შესაბამისი ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტები სტატუსის მინიჭებაზე:

N  სახელი გვარი სოფელი ბრძანების ნომერი
1 მერაბი მსხალაძე ქედქედი 2115
2 თორნიკე მსხალაძე ქედქედი 2116
3 ეთერ კირკიტაძე ქვედა ჩხუტუნეთი 2117
4 აკაკი ფარტენაძე აჭარისაღმართი 2118
5 ლუთბიე ფარტენაძე აჭარისაღმართი 2119
6 დავით კირკიტაძე ქვედა ჩხუტუნეთი 2120
7 მზიური აბაშიძე ქვედა ჩხუტუნეთი 2121
8 იზოლდა კახიძე ქვედა ჩხუტუნეთი 2122
9 ვალიდა ხინკილაძე ჩიქუნეთი 2123
10 ლამზირა ხინკილაძე ჩიქუნეთი 2124
11 ანტონ ძნელაძე ზედა ჩხუტუნეთი 2125
12 ფატი ფარტენაძე აჭარისაღმართი 2126
13 რემზი ქონდარიძე ქედქედი 2127
14 მურმან ქონდარიძე ქედქედი 2128
15 რომან შაშიკაძე ქედქედი 2129
16 მაგული შაშიკაძე ქედქედი 2130
17 ზურაბ ზაქარაძე ქედქედი 2131
18 ჯუმბერ ზაქარაძე სინდიეთი 2132
19 დონარი მიქელაძე ჩიქუნეთი 2133
20 გელა აბესლამიძე აჭარისაღმართი 2134
21 ციალა ზაქარაძე სინდიეთი 2135
22 ემინე ფუტკარაძე ზედა ჩხუტუნეთი 2136
23 ალმარ გორაძე ჩიქუნეთი 2137
24 კახაბერ ფარტენაძე აჭარისაღმართი 2138
25 თამარ ევგენიძე აჭარისაღმართი 2139
26 თორნიკე ფარტენაძე აჭარისაღმართი 2140
27 დურმიშხან ბერიძე ქვედა ჩხუტუნეთი 2141
28 უჩა ქოქოლაძე ქვედა ჩხუტუნეთი 2142
29 ნონა ფარტენაძე აჭარისაღმართი 2143
30 გუგული კახიძე ქვედა ჩხუტუნეთი 2144
31 ოთარ ხინკილაძე ჩიქუნეთი 2145
32 მერიკო გვიანიძე ქედქედი 2146
33 ინდირა დუმბაძე ქედქედი 2147
34 ფადიმე მალაყმაძე ქედქედი 2148
35 რამაზ მალაყმაძე ჩიქუნეთი 2149
36 დარიკო ბერიძე ქვედა ჩხუტუნეთი 2150
37 ქამილ შაშიკაძე ქედქედი 2151
38 ჯამბულ ფარტენაძე აჭარისაღმართი 2152
39 მალხაზ ნაგერვაძე ზედა ჩხუტუნეთი 2153
40 თამაზ ფუტკარაძე ზედა ჩხუტუნეთი 2154
41 სურულ გვიანიძე აჭარისაღმართი 2155
42 ხუსეინ ქოქოლაძე ქოქოლეთი 2156
43 ვალერიან შარაბიძე ცხემლარა 2157
44 ნუგზარ კირკიტაძე ქვედა ჩხუტუნეთი 2158
45 რამონ კახიძე აჭარისაღმართი 2159
46 ენვერ ქოქოლაძე ქვედა ჩხუტუნეთი 2160
47 დურიე ქოქოლაძე ქვედა ჩხუტუნეთი 2161
48 დავით ჯიგანაძე ქედქედი 2162
49 ეთერ ჯიგანაძე აჭარისაღმართი 2163
50 ნუგზარ ხინკილაძე ჩიქუნეთი 2164
51 ანა შაშიკაძე ქედქედი 2165
52 თამარა გვიანიძე ქედქედი 2166
53 ფატმან ჯიგანაძე აჭარისაღმართი 2167
54 გურამ ქოქოლაძე ქვედა ჩხუტუნეთი 2168
55 ამირან ხინკილაძე სინდიეთი 2169
56 დარეჯან კოპლაძე აჭარისაღმართი 2170
57 ქემალ ჯიგანაძე ქედქედი 2171
58 შერბან ნაგერვაძე აჭარისაღმართი 2172
59 ანრი შაშიკაძე ქედქედი 2173
60 ხათუნა შაშიკაძე ქედქედი 2174
61 მაია სალვარიძე ზედა ჩხუტუნეთი 2175
62 მერი ხინკილაძე ჩიქუნეთი 2176
63 ენვერ კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი 2177
64 იამზე ქონდარიძე ქედქედი 2178
65 მიშა გვიანიძე ქედქედი 2179
66 ანიკო აბესლამიძე აჭარისაღმართი 2180
67 მარინე დუმბაძე აჭარისაღმართი 2181
68 ჯიმშერ შაშიკაძე ქედქედი 2182
69 ქეთევან ნაგერვაძე აჭარისაღმართი 2183