ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის დღის წესრიგი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ბიუროს სხდომის დღის წესრიგი

27 მარტს, 15:00 საათზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართება.

ბიუროს სხდომაზე ბიუროს წევრები 27 საკითხზე იმსჯელებენ.

სხდომის დღის წესრიგი

1.დადგენილების პროექტი-”ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის #36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

 

მომხსენებელი: ჯუმბერ ვარდმანიძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერი

თანამომხსენებელი: ტარიელ ნაკაშიძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

 2.განკარგულების პროექტი-”ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ 2018 წელს განსახორციელებელი მიზნობრივი პროგრამების დამტკიცების შესახებ”  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის #78 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ”.

მომხსენებელი: მზევინარ გათენაძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსის დროებით მ/შემსრულებელი

 3.დადგენილების პროექტი-”ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლის შემოღების შესახებ” ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 207 წლის 4 მაისის #4/7 დადგენილებაში დამატების შეტანის შესახებ”.

მომხსენებელი: ზვიად ხალვაში-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე

4.დადგენილების პროექტი-”ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების საკითხთა საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ”.

მომხსენებელი: ზვიად ხალვაში-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე

5.დადგენილების პროექტი-”ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის-ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ”.

მომხსენებელი: მირზა ბახტაძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

 6.დადგენილების პროექტი-”ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის-იურიდიული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ”.

მომხსენებელი: მირზა ბახტაძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

 7.დადგენილების პროექტი-”ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის-საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ”.

მომხსენებელი: მირზა ბახტაძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

 8.დადგენილების პროექტი-”ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის- შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ”.

მომხსენებელი: მირზა ბახტაძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

 9.დადგენილების პროექტი-”ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის-განათლებისა და კულტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ”.

 მომხსენებელი: მირზა ბახტაძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

 10. დადგენილების პროექტი-”ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის-ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ”.

 მომხსენებელი: მირზა ბახტაძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

 11.დადგენილების პროექტი-”ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის-ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ”.

 მომხსენებელი: მირზა ბახტაძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

12.დადგენილების პროექტი-”ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის-ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ”.

 მომხსენებელი: მირზა ბახტაძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

 13. დადგენილების პროექტი-”ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის-ბუნებრივი რესურსებისა და აგრარულ საკითხთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ”.

 მომხსენებელი: მირზა ბახტაძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

 14.დადგენილების პროექტი-”ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის-სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ”.

 მომხსენებელი: მირზა ბახტაძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

 15.დადგენილების პროექტი-”ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ”  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 19 თებერვლის #07 დადგენილებაში დამატებების შეტანის თაობაზე”.

 მომხსენებელი: ვახტანგ ლორთქიფანიძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

 16. დადგენილების პროექტი-”ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ”  2014 წლის 26 აგვისტოს #20 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე.

 მომხსენებელი: ვახტანგ ლორთქიფანიძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

 

17.დადგენილების პროექტი-”ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ”.

 მომხსენებელი: გურანდა დოლიძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

 18.დადგენილების პროექტი-””ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ”.

 მომხსენებელი: მინდია დიდმანიძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

 19.დადგენილების პროექტი-”ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ”.

მომხსენებელი: იოსებ ბოლქვაძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

 20.განკარგულების პროექტი-”ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის წლიური შესრულების ანგარიშის შესახებ”.

 მომხსენებელი: ჯუმბერ ვარდმანიძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერი

 21.განკარგულების პროექტი-”სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებებლი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ”  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის #80 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ”.

მომხსენებელი: ზვიად ხალვაში-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე

22. განკარგულების პროექტი-”ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ეკონომიკის, ქონების მართვის, სოფლის მეურნეობისა და შესყიდვების სამსახურის მიერ  2018 წელს განსახორციელებელი მიზნობრივი პროგრამის დამტკიცების შესახებ”.

 

მომხსენებელი: მირიან კვირიტიძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ეკონომიკის, ქონების მართვის, სოფლის მეურნეობისა და შესყიდვების სამსახურის უფროსი

 23.განკარგულების პროექტი-”ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ თხილნარში, ასლან ფუტკარაძის მიერ იჯარით აღებულ მიწის ნაკვეთში თევზის ტბორისა და თევზსაშენი მეურნეობის მშენებლობისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ”.

მომხსენებელი: ზეინაბ კაკაბაძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის, არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის განყოფილების უფროსი

 

24.განკარგულების პროექტი- პეტიცია #1- სოფელ ფერიაში საჯარო სკოლასთან კაპიტალური       საკანალიზაციო არხის მშენებლობის საკითხი.

 მომხსენებელი: ვახტანგ ლორთქიფანიძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

 25.განკარგულების პროექტი- პეტიცია #2- სოფელ სალიბაური, სოფელ კაპრეშუმში საბავშვო ბაღის მშენებლობის საკითხი.

მომხსენებელი: ვახტანგ ლორთქიფანიძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

 26.განკარგულების პროექტი-პეტიცია#3. სოფელ აჭარისწყალში მდებარე ამორტიზირებული კულტურული ცენტრის    რეაბილიტაციის და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობის საკითხი.

მომხსენებელი: ვახტანგ ლორთქიფანიძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

27. სხვადასხვა

მიმართვის პროექტი-”ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის/ცხინვალის რეგიონში საქართველოს მოქალაქე არჩილ ტატუნაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის თაობაზე.

მომხსენებელი; თეიმურაზ დუმბაძე-ხელვაჩაურის მუნციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ”ერთიანი ნაციონალური მოძრაობი”-ს ფრაქციის თავმჯდომარე