სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ 2017 წლის 29 მარტის №310 ბრძანება (დებულება)