,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის 36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ(18.01.2018)

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობების პირთა და საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობათა რანგირებისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 31 ივლისის №25 დადგენილებაში და დადგენილებით დამტკიცებულ დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე(18.01.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობათა რანგირების განსაზღვრისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ 2017 წლის 31 ივლისის N24 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე(18.01.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის დადგენილი შეზღუდვიდან გამონაკლისის დაშვების შესახებ(18.01.2018)

გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ(18.01.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულება (დანართი) (18.01.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ(25.12.2017)

„სკოლამდელი განათლებისა და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურებისა და დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ‘‘ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ოქტომბრის №27 დადგენილებით დამტკიცებულ „სკოლამდელი განათლებისა და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურებისა და დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემა‘‘-ში ცვლილების შეტანის თაობაზე (25.12.2017)

„სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასების და ანგარიშგების სისტემის დამტკიცების შესახებ ‘‘-ში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ოქტომბრის №26 დადგენილებთ დამტკიცებულ „სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასების და ანგარიშგების სისტემაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (25.12.2017)

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და გადაადგილებას დაქვემდებარებული ოჯახების განსახლების წესის და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 მარტის 03 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (25.12.2017)


ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტოს №07 დადგენილებაში,ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე. (22.12.2016)

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს შექმნის დებულების დამკიცების შესახებ (22.12.2016)

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 31.01.2017

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობათა დასახელებებისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 29 ოქტომბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 31.01.2017

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 აგვისტოს 24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 31.01.2017

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს შექმნის და დებულების დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის 18 დადგენილებებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 31.01.2017ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საჯარო სასაფლაოებზე საფლავის გამოყოფისა და დაკრძალვის მომსახურების საფასურის დადგენის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 თებერვლის №07დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (31.05.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის ზოგადი წესის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 აგვისტოს №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (31.05.2017)

"ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 აგვისტოს 15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (31.05.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის 16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (31.05.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ სალიბაურში მდებარე სასაფლაოს უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)იპ „ხელვაჩაურის სასაფლაოები“-სათვის გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ(31.05.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობათა დასახელებებისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 29 ოქტომბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (23.06.2017)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსაპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 აგვისტოს 15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (23.06.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობათა დასახელებებისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 29 ოქტომბრის 20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (23.06.2017)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 18 სექტემბრის №22 დადგენილებით დამტკიცებულ დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე (23.06.2017) (დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის 16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობათა რანგირების განსაზღვრისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ(31.07.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა და საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობათა ანგირებისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ(31.07.2017)

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასებისდა ანგარიშგების სისტემის დამტკიცების შესახებ (27.10.2017)

სკოლამდელი განათლების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ(27.10.2017)

ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალისთვის სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცევისა და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ(27.10.2017)

ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალის პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ (27.10.2017)

ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ(27.10.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის 16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (30.11.2017)

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 18 სექტემბრის №22 დადგენილებაში და დაგენილებით დამტკიცებულ დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე (30.11.2017)

,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობების პირთა და საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობათა რანგირებისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 31 ივლისის №25 დადგენილებაში და დაგენილებით დამტკიცებულ დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე (30.11.2017)

მშენებლობის სანებართვო მოწმობის, როგორც მკაცრი აღრიცხვის ფორმისა და ამ ფორმის გამოყენებისა და აღრიცხვა - ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებხელვაჩაურის მუნიცპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 9 ივნისის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე(30.11.2017)

"ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ გამოსაყენებელი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმისა და საჯარიმო ქვითრის, როგორც მკაცრი აღრიცხვის ფორმების აღრიცხვა-ანგარიშგების წესისა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის საჭირო ზოგიერთი დოკუმენტის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ‘‘ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 14 იანვრის №2/3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე(12.12.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ გამოსაყენებელი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმისა და საჯარიმო ქვითრის, როგორც მკაცრი აღრიცხვის ფორმების აღრიცხვა-ანგარიშგების წესისა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის საჭირო ზოგიერთი დოკუმენტის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ‘‘ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 14 იანვრის №2/3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე(12.12.2017) დანართი