ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრების შეცვლის შესახებ შუამდგომლობის მომზადების ორგანიზებისათვის დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის თაობაზე(18.01.2018)

მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ(18.01.2018)

მუნიციპალური ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ(18.01.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკურებაში არსებული სოფელ განთიადში მდებარე 10799 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან 2908,63 კვ. მიწის ფართის მიტოვებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (18.01.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ სალიბაურში მდებარე მიწის ნაკვეთის (ს/კ 22.22.15.116) სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ(18.01.2018)


სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ (25.12.2017)

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ (25.12.2017) დანართი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ 2018 წელს განსახორციელებელი მიზნობრივი პროგრამების დამტკიცების შესახებ (25.12.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის -განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მიერ 2018 წლის კულტურულ-საგანმანათლებლო, სპორტული, სტუდენტური და ახალგაზრდული ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ(25.11.2017)

მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმ2018-2022 წლებისათვის(25.12.2017)


ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ 2017 წელს განსახორციელებელი მიზნობრივი პროგრამების დამტკიცების შესახებ 22.12.2016

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის,სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა

დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მიერ 2017 წლის კულტურულ-საგანმანათლებლო,

სპორტულ, სტუდენტური დაახალგაზრდული ღონისძიებებიდამტკიცების შესახებ 22.12.2016

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ფართის სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე და სარგებლობის ფორმით გადასაცემი ფართის ქირის საფასურის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 22.12.2016

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სოფელ ერგეში საბავშვო ბაღის აშენების, სოფელ ახალსოფელში სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობის, სოფელ მახოში კულტურული ცენტრის (კლუბი) აშენების, სოფელ წინსვლაში 20 ქუჩის რეაბილიტაციისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სოფლებსა და დაბაში, სადაც პეტიციის წარმოდგენის დროისათვის საჯარო რეესტრის მონაცემებით დამისამართება გაკეთებულია, აბრებისა და ნიშნულების განთავსების საკითხის გადაწყვეტის თაობაზე სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ“ 31.01.2017

მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 31.01.2017

მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 31.01.2017

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკურებაში არსებული სოფელ აჭარისწყალში მდებარე 120 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მინი სტადიონი) სახელმწიფოს სასარგებლოდ მიტოვებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ31.01.2017

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)იპ „ხელვაჩაურის სასაფლაოები“-სათვის გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და გადასაცემ ქონებაზე „სასაფლაოს სტატუსის“ მინიჭების შესახებ 31.01.2017

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)იპ „ხელვაჩაურის სასაფლაოები“-სათვის გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და გადასაცემ ქონებაზე „სასაფლაოს სტატუსის“ მინიჭების შესახებ (დანართი 1)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)იპ „ხელვაჩაურის სასაფლაოები“-სათვის გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და გადასაცემ ქონებაზე „სასაფლაოს სტატუსის“ მინიჭების შესახებ (დანართი 2)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სოფლებში, სადაც პეტიციის წარმოდგენისდროისათვის საჯარო რეესტრის მონაცემებიით დამისამართება გაკეთებულია აბრებისა და ნიშნულების განთავსების შესახებ პეტიციის მიზანშეწონილად მიჩნევის თაობაზე(28.02.2017) გამოქვეყნების თარიღი 01.03.2017

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სოფელ მახოში, კულტურული ცენტრის (კლუბი) აშენების შესახებ პეტიციის მიზანშეწონილად მიჩნევის თაობაზე (28.02.2017) გამოქვეყნების თარიღი 01.03.2017

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სოფელ ახალსოფელში სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობის შესახებ პეტიციის მიზანშეწონილად მიჩნევის თაობაზე(28.02.2017) გამოქვეყნების თარიღი 01.03.2017

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ (28.02.2017) გამოქვეყნების თარიღი 02.03.2017

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, ქონების მართვის, სოფლის მეურნეობისა და შესყიდვების სამსახურის მიერ 2016 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის ცნობად მიღების შესახებ(28.04.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ 2016 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში მოსმენისა და შეფასების თაობაზე (28.04.2017)

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის,

ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მიერ 2016 ლის მიზნობრივი პროგრამების შესრულების შესახებ ანგარიში”(28.04.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის მიერ 2016 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის ცნობად მიღების შესახებ(28.04.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის,არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 2016 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის ცნობად მიღების შესახებ (28.04.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის მიერ 2016 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე(28.04.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის სამსახურის მიერ 2016 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის ცნობად მიღების შესახებ (28.04.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალშენში საბავშვო ბაღის მშენებლობისათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის მიზნით ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის

წინადადების მოწონების შესახებ (28.04.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქედქედში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაციისა და ორი სალექარის მშენებლობისათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის მიზნით ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წინადადების მოწონების შესახებ (28.04.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკონში 30 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მშენებლობისათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის მიზნით ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წინადადების მოწონების შესახებ(28.04.2017)

საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 31 იანვრის 02 განკარგულებაში დამატების შეტანის თაობაზე (28.04.2017)

მუნიციპალური ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ (28.04.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მათზე საიჯარო ქირის საფასურის დადგენის შესახებ (28.04.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული სამსახურის მიერ 2016 წელს გაწეული სამუშაოს შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე (28.04.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის 2016 წლის ანგარიში (28.04.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის მიერ 2016 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიში (28.04.2017)

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ 2016 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ. (28.04.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის სამსახურის მიერ 2016 წლის განმავლობაში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიში (28.04.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, ქონების მართვის, სოფლის მეურნეობისა და შესყიდვების სამსახურის 2016 წლის შესრულების ანგარიში (28.04.2017)


ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების ანგარიშის შესახებ (31.05.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნის შესახებ (31.05.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ (31.05.2017

საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 31 იანვრის 02 განკარგულებაში დამატების შეტანის თაობაზე(31.05.2017)

მუნიციპალური ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ(31.05.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მათზე საიჯარო ქირის საფასურის დადგენის შესახებ(31.05.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ სარფში მდებარე ობიექტის სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მასზე საიჯარო ქირის საფასურის დადგენის შესახებ31.05.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მათზე საიჯარო ქირის საწყისი საფასურის დადგენის შესახებ (31.05.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ სალიბაურში მდებარე სასაფლაოს უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)იპ „ხელვაჩაურის სასაფლაოები“-სათვის გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (31.05.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მიზნობრივი პროგრამა - ცვლილება (31.05.2017)

საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 31 იანვრის 02 განკარგულებაში დამატების შეტანის თაობაზე(23.06.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სამგზავრო ავტომობილი ПАЗ-32053, სახელმწიფო MMV 913-ზე საიჯარო თანხის შემცირების თაობაზე.(23.06.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ 2017 წელს განსახორციელებელი მიზნობრივი პროგრამების დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის #87 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.(31.07.2017)

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მიერ 2017 წლის კულტურულ-საგანმანათლებლო,სპორტულ, სტუდენტური და ახალგაზრდული ღონისძიებებიდამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის #88 განკარგულების დანართი 1-ში ცვლილების შეტანის თაობაზე (31.07.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ აჭარისწყალში მდებარე მიწის ნაკვეთის სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მასზე საიჯარო ქირის საფასურის დადგენის შესახებ (31.07.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მათზე საიჯარო ქირის საწყისი საფასურის დადგენის შესახებ (31.07.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ (31.07.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ (31.07.2017) (დანართი)

„სააგიტაციო მასალების გასაკრავად და გამოსაფენად ადგილების გამოყოფის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 13 ივნისის №50 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ( 25.08.2017)

„იმ შენობა-ნაგებობის განსაზღვრის შესახებ სადაც აკრძალულია სააგიტაციო მასალების განთავსების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 13 ივნისის №51 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე(25.08.2017)

„იმ შენობა-ნაგებობების გამოყოფის შესახებ სადაც შესაძლებელია საარჩევნო ღონისძიების ჩატარება“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 13 ივნისის №49 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე(25.08.2016)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის გეგმის დამტკიცების შესახებ (28.09.2017)(დანართი შეგიძლიათ იხილოთ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კანცელარიაში)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)იპ „ხელვაჩაურის სასაფლაოები“-სათვის გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და გადასაცემ ქონებაზე „სასაფლაოს სტატუსის“ მინიჭების შესახებ(28.09.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სამი კვარტლის შესრულების ანგარიშის შესახებ(27.10.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ(27.10.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მათზე საიჯარო ქირის საწყისი საფასურის დადგენის შესახებ (27.10.2017)


2017 წლის მოწვევის საკრებულო

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედ ნადიმ ვარშანიძის არჩევის შესახებ(20.11.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილედ მალხაზ სალვარიძის არჩევის შესახებ(20.11.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ ვახტანგ ლორთქიფანიძის არჩევის შესახებ(20.11.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის წევრების დამტკიცების შესახებ (20.22.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ გურანდა დოლიძის არჩევის შესახებ(20.22.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის წევრების დამტკიცების შესახებ (20.11.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ იოსებ ბოლქვაძის არჩევის შესახებ(20.22.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის საკითხთა კომისიის წევრების დამტკიცების შესახებ (20.11.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ მინდია დიასამიძის არჩევის შესახებ(20.11.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის წევრების დამტკიცების შესახებ (20.11.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ მინდია დიდმანიძის არჩევის შესახებ(20.11.2017)

დროებითი სამანდატო კომისიის არჩევის შესახებ (20.11.2017)

საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შესახებ(20.11.2017)

დროებითი ხმის დამთვლელი კომისიის არჩევის შესახებ(20.11.2017)

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მიერ 2017 წლის კულტურულ-საგანმანათლებლო, სპორტულ, სტუდენტური და ახალგაზრდული ღონისძიებებიდამტკიცების შესახებხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის #88 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (30.11.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ 2017 წელს განსახორციელებელი მიზნობრივი პროგრამების დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის #87 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.(30.11.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ(12.12.2017)