ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ 2017 წელს განსახორციელებელი მიზნობრივი პროგრამების დამტკიცების შესახებ 22.12.2016

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის,სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა

დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მიერ 2017 წლის კულტურულ-საგანმანათლებლო,

სპორტულ, სტუდენტური დაახალგაზრდული ღონისძიებებიდამტკიცების შესახებ 22.12.2016

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ფართის სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე და სარგებლობის ფორმით გადასაცემი ფართის ქირის საფასურის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 22.12.2016

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სოფელ ერგეში საბავშვო ბაღის აშენების, სოფელ ახალსოფელში სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობის, სოფელ მახოში კულტურული ცენტრის (კლუბი) აშენების, სოფელ წინსვლაში 20 ქუჩის რეაბილიტაციისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სოფლებსა და დაბაში, სადაც პეტიციის წარმოდგენის დროისათვის საჯარო რეესტრის მონაცემებით დამისამართება გაკეთებულია, აბრებისა და ნიშნულების განთავსების საკითხის გადაწყვეტის თაობაზე სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ“ 31.01.2017

მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 31.01.2017

მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 31.01.2017

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკურებაში არსებული სოფელ აჭარისწყალში მდებარე 120 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მინი სტადიონი) სახელმწიფოს სასარგებლოდ მიტოვებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ31.01.2017

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)იპ „ხელვაჩაურის სასაფლაოები“-სათვის გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და გადასაცემ ქონებაზე „სასაფლაოს სტატუსის“ მინიჭების შესახებ 31.01.2017

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)იპ „ხელვაჩაურის სასაფლაოები“-სათვის გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და გადასაცემ ქონებაზე „სასაფლაოს სტატუსის“ მინიჭების შესახებ (დანართი 1)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)იპ „ხელვაჩაურის სასაფლაოები“-სათვის გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და გადასაცემ ქონებაზე „სასაფლაოს სტატუსის“ მინიჭების შესახებ (დანართი 2)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სოფლებში, სადაც პეტიციის წარმოდგენისდროისათვის საჯარო რეესტრის მონაცემებიით დამისამართება გაკეთებულია აბრებისა და ნიშნულების განთავსების შესახებ პეტიციის მიზანშეწონილად მიჩნევის თაობაზე(28.02.2017) გამოქვეყნების თარიღი 01.03.2017

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სოფელ მახოში, კულტურული ცენტრის (კლუბი) აშენების შესახებ პეტიციის მიზანშეწონილად მიჩნევის თაობაზე (28.02.2017) გამოქვეყნების თარიღი 01.03.2017

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სოფელ ახალსოფელში სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობის შესახებ პეტიციის მიზანშეწონილად მიჩნევის თაობაზე(28.02.2017) გამოქვეყნების თარიღი 01.03.2017

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ (28.02.2017) გამოქვეყნების თარიღი 02.03.2017