2019 წელს გამოცემული ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტები

ბრძანება #1 მინდია დიასამიძის- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-ეკონომიკურ და საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის კუთვნილ შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება N2 მერი იაკობაძის- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო დაწესებულებისმეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის-ფინანსებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში, (IIIრანგი) კუთვნილ შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება N3 ჯემალ მუსხაჯბას -ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება-კონსერვატორები თავმჯდომარისკუთვნილ შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება N3 გურანდა დოლიძის -ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების,კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის კუთვნილ შვებულებაში გასვლის შესახებ


2018 წელს გამოცემული ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტები

ბრძანება #103 ჯენი აშლარბას - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო დაწესებულების იურიდიული განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-იურისტის (IIIრანგი) კუთვნილ შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება #102 იამზე დუმბაძე -ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსს სპეციალისტის - საქმისწარმოებისა და საორგანიზაციო საკითხებში, 2018 წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან გამოუყენებელი 10 სამუშაო დღის 2019 წელში გადატანის შესახებ.

ბრძანება#101 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პროფესიული საჯარო მოხელეებისშეფასების მეთოდის განსაზღვრის შესახებ ხალვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2018 წლის 07 თებერვლის № 15 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება #100 სოფიკო საფარიძის- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯაროდაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის-საქმისწარმოებისა და საორგანიზაციო საკითხებში, (IIIრანგი) კუთვნილ შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება #99 ირმა აბაშიძის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო დაწესებულების იურიდიული განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- იურისტის კუთვნილ შვებულებაში გასვლის შესახებ.

ბრძანება #98 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ თეიმურაზ თევზაძესა და გურანდა დოლიძეზე ფულადი ჯილდოს გაცემის შესახებ.

ბრძანება #97 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სარებულოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის კუთვნილ შვებულებაში გასვლის შესახებ.

ბრძანება #96 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების გურანდა დოლიძის, იოსებ ბოლქვაძის,ხათუნა დიასამიძის, ჯამბულ თავარტქილაძის ურეკში მივლინების შესახებ.

ბრძანება #95 საკრებულოს რიგ გარეშე სხდომის ჩატარების შესახებ

ბრძანება #94 სოფიკო საფარიძის ქალაქ თბილისში მივლინების შესახებ

ბრძანება #93 ნადიმ ვარშანიძის, მინდია დიასამიძისა და სულხან დუმბაძის უკრაინაში,ქალაქ ტერებოვლიაში მივლინების შესახებ

ბრძანება #92 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი ინსტრუქციის (სამუშაოს აღწერილობა) დამტკიცების შესახებ

ბრძანება# 90 „ნინო ფარტენაძის -ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო დაწესებულების II კატეგორიის ( III რანგი) უფროსი სპეციალისტის- საქმისწარმოებისა და საორგანიზაციო საკითხებში დამატებითი ფუნქციების დაკისრების შესახებ“ 2018 წლის 20 მარტის № 38 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

ბრძანება #89 ნაირა მჟავანაძის-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის (I რანგი)- აპარატის უფროსის სამსახურში გამოსვლის თაობაზე

ბრძანება #88 ნადიმ ვარშანიძის ქ. თბილისში მივლინების შესახებ

ბრძანება#87 ოთარ ქართველიშვილის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის - არქივის დამუშავება სისტემატიზაციის საკითხებში, (IIIრანგი) კუთვნილ შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება#86 გურანდა დოლიძის კუთვნილ შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება #85 ნინო ფარტენაძის-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - საქმისწარმოებისა და საორგანიზაციო საკითხებში განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის (II რანგი) შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება#84„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს პერსონალური შემადგენლობისგანსაზღვრის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2018 წლის 26 იანვრის №12 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება #83 სულხან დუმბაძის ქ.ქუთაისში მივლინების შესახებ

ბრძანება #82 ჯამბულ თავართქილაძის -ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის,ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარის მოადგილის კუთვნილ შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება#81 ჟულიეტა ჩავლეიშვილის- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის-იურიდიული განყოფილების უფროსის(IIრანგი) ანაზღაურებისგარეშე შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება#80 ნარგიზ ბერიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის ( I რანგი) -აპარატის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება#79 იამზე დუმბაძის- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის-საქმისწარმოებისა და საორგანიზაციო საკითხებში, (IIIრანგი) კუთვნილ შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება #78 სოფიკო საფარიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო დაწესებულებისმეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის - საქმისწარმოებისა და საორგანიზაციო საკითხებში,(IIIრანგი) კუთვნილ შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება #77 ჯენი აშლარბას- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო დაწესებულების იურიდიული განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტ-იურისტის (IIIრანგი) კუთვნილ შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება #76 ირმა აბაშიძის- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო დაწესებულების
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის-იურიდიული განყოფილების უფროსის მ/შ
(IIრანგი) შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება #75 გურანდა დოლიძისა და ხათუნა დიასამიძის კაჭრეთში მივლინების შესახებ

ბრძანება #74 ჟულიეტა ჩავლეიშვილის-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯაროდაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის-იურიდიული განყოფილების უფროსის (II რანგი) ანაზღაურებისგარეშე შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება #73 ჟულიეტა ჩავლეიშვილის- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯაროდაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის-იურიდიული განყოფილებისუფროსის(IIრანგი) შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება #72 ამირან ხიმშიაშვილის -ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ დასაპროცედურო საკითხთა კომისიის ექსპერტ-კონსულტანტის კუთვნილ შვებულებაშიგასვლის შესახებ

ბრძანება #71 მალხაზ სალვარიძისა და მინდია დიასამიძის თუშეთში მივლინების შესახებ

ბრძანება #70 ჟულიეტა ჩავლეიშვილის- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის-იურიდიული განყოფილების უფროსის(IIრანგი) შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება #69 მინდია დიდმანიძის -ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის კუთვნილ შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება #68 გურანდა დოლიძის კუთვნილ შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება #67 მერი იაკობაძის- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო დაწესებულებისმეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის-ფინანსებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში, (IIIრანგი) კუთვნილ შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება #66 ირმა აბაშიძის ქ. საირმეში მივლინების შესახებ

ბრძანება #65 ციური ცინცაძის-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შრომითი ხელშეკრულებით აყვანის შესახებ

ბრძანება #64 ზაირა ჯიბლაძის- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯაროდაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის-მასმედიასა დასაზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში, (IIIრანგი) კუთვნილ შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება #63 სოფიკო საფარიძის- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის-საქმისწარმოებისა და საორგანიზაციო საკითხებში, (IIIრანგი) კუთვნილ შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება #62 ჯენი აშლარბას- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო დაწესებულების იურიდიული განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-იურისტის (IIIრანგი) კუთვნილ შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება #61 ნინო ფარტენაძის- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯაროდაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის-საქმისწარმოებისა და საორგანიზაციო საკითხებში განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის (IIრანგი) შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება #60 გულნარა დოლიძის -ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დამლაგებლისკუთვნილ შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება #59 მალხაზ სალვარიძის -ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის კუთვნილ შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება #58 გიული მხეიძეს -ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის ექსპერტ-კონსულტანტის კუთვნილ შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება #57 სოფიო ჯინჭველაშვილის -ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების,კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის ექსპერტ-კონსულტანტის კუთვნილ შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება #56 ირმა აბაშიძის- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო დაწესებულებისიურიდიული განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-იურისტის(IIIრანგი) კუთვნილ შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება #55 იამზე დუმბაძის- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის-საქმისწარმოებისა და საორგანიზაციო საკითხებში, (IIIრანგი) კუთვნილ შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება #54 მალხაზ სალვარიძის ქ. თბილისში მივლინების შესახებ

ბრძანება #53 მინდია დიასამიძის -ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-
საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის კუთვნილ შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება #52 ოთარ ქართველიშვილის- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო
დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის-არქივის დამუშავება
სისტემატიზაციის საკითხებში, (IIIრანგი) კუთვნილ შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება #51 მალვინა ჯიბლაძის- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯაროდაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის-საქმისწარმოებისა დასაორგანიზაციო საკითხებში, (IIIრანგი) კუთვნილ შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება #50 ნადიმ ვარშანიძის -ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის კუთვნილ შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება #49 ნადიმ ვარშანიძის ყვარელში მივლინების შესახებ

ბრძანება #48 მინდია დიასამიძის ყვარელში მივლინების შესახებ

რძანება #47 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და საჯარო მოხელეებისმობილური ტელეფონების ხარჯების უზრუნველსაყოფად თანხის გამოყოფის შესახებ “ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2017 წლის 27 დეკემბრის № 132 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება #46 მინდია დიასამიძის ქ. თბილისში მივლინების შესახებ

ბრძანება #45 ჟულიეტა ჩავლეიშვილის- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის-იურიდიული განყოფილების უფროსის(IIრანგი) შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება #44 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადმინისტრაციულ შენობა-ნაგებობაში თამბაქოს მოწევის აკრძალვის შესახებ

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში ვაკანტურ თანამდებობებზე ( ღია კონკურსი ან დახურული კონკურსი) ჩატარების უზრუნველსაყოფად შექმნილი საკონკურსო კომისიის სხდომის № 4 ოქმი. 2018 წელი.

მერის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის შესახებ. 2018 წელი.

ბრძანება # 737 „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის შესახებ

ბრძანება # 726 „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსის (ღია კონკურსი ან დახურული კონკურსი) ჩატარების უზრუნველსაყოფად ხელვაჩაურის მერის ბრძანებით შექმნილი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება #15 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პროფესიული საჯარო მოხელეების შეფასების მეთოდის განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება #15 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პროფესიული საჯარო მოხელეების შეფასების მეთოდის განსაზღვრის შესახებ (დანართი)

ბრძანება #19 ამირან ხიმშიაშვილთან ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ბრძანება #20 გიული მხეიძესთან- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ბრძანება #21 ილია სირაბიძესთან-- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ბრძანება #22 - ჟულიეტა ჩავლეიშვილის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო დაწესებულების - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - იურიდიული განყოფილების უფროსის შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება #25 - ნაირა მჟავანაძის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის აპარატის უფროსის შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება #26- ნინო ფარტენაძის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის -საქმისწარმოებისა და საორგანიზაციო საკითხებში დროებით დამატებით ფუნქციების დაკისრების შესახებ.

ბრძანება #30 - მალვინა ჯიბლაძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის კუთვნილ შევებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება #31 - ილია სირაბიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცითი ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის ექსპერტ-კონსულტანტად შრომითი ხელშეკრულებით აყვანის შესახებ

ბრძანება #32 სოფიო ჯინჭველაშვილის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის ექსპერტ-კონსულტანტად შრომითი ხელშეკრულებით აყვანის შესახებ

ბრძანება #33 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების ნადიმ ვარშანიძის, მალხაზ სალვარიძის, გურანდა დოლიძის, დავით სამნიძის, მინდია დიდმანიძის, ჯამბულ თავართქილაძის, იოსებ ბოლქვაძის, ვახტანგ ლორთქიფანიძის, თამაზ ბერიძის ქობულეთში მივლინების შესახებ.

ბრძანება #34 იამზე დუმბაძის ქალაქ თბილისში მივლინების შესახებ

ბრძანება#35 ნადიმ ვარშანიძის ქალაქ თბილისში მივლინების შესახებ

ბრძანება#36 ნაირა მჟავანაძის- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის აპარატის უფროსის დროებით შრომისუუნარობის გამო სამსახურეობრივი ურთიერთობის შეჩერების შესახებ

ბრძანება #37 გურანდა დოლიძის ქ.თბილისში მივლინების შესახებ

ბრძანება #38 ნინო ფარტენაძის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის საქმისწარმოებისა და საორგანიზაციო საკითხებში დამატებით ფუნქციების დაკისრების შესახებ

ბრძანება #39დავით საფარიძის- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის ექსპერტ- კონსულტანტად შრომითი ხელშეკრულებით აყვანის შესახებ

ბრძანება #40 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და საჯარო მოხელეების მობილური ტელეფონების ხარჯების უზრუნველსაყოფად თანხის გამოყოფის შესახებ

ბრძანება #41 ჟულიეტა ჩავლეიშვილის- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო
დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის-იურიდიული განყოფილების უფროსის(IIრანგი) შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება #42 ნადიმ ვარშანიძის ქ. თბილისში მივლინების შესახებ

ბრძანება #43 გურანდა დოლიძის ქ. თბილისში მივლინების შესახებ