ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ 2017 წელს განსახორციელებელი მიზნობრივი პროგრამები

1.ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა სატრანსპორტო კომპენსაციით უზრუნველყოფა

2.ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა

3.დიალიზის ცენტრების პაციენტთა სატრანსპორტო კომპენსაციით უზრუნველყოფა

4.ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა

5.სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ხელშეწყობა

6.ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

7.0-დან 70 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

8.მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობა

9.მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

10.მრავალშვილიანი და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

11.პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა

12.პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა

13.უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

14.ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება