საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი №3 (06/02/20)- ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილებამ საკონკურსო კომისიას წარუდგინა ინფორმაცია ვაკანტურ თანამდებობაზე წარმოდგენილი განცხადებებისა და იმ კონკურსატთა შესახებ რომლებმაც გადალახეს კონკურსის პირველი ეტაპი და დაშვებული იქნენ კონკურსის მეორე და მესამე ეტაპებზე

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი №2 (04/02/20) - კონკურსის მეორე და მესამე ეტაპების ჩატარების ფორმატი

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმს №4 (09/09/19) საჯარო სამსახურის ბიუროს რეკომენდაციის განხილვასთან დაკავშირებით