საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა

მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 აპრილი განკარგულება N129.231112

მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 24 მარტის განკარგულება N129.129230835. 

მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 28 აპრილის №14 განკარგულება დანართი

მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 27 ოქტომბრის №30 განკარგულება დანართი

მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 მაისის №23 განკარგულება დანართი

მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №02 განკარგულება

მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 აპრილის №28 განკარგულება

მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 ივნისის №40 განკარგულება

მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 სექტემბრის №57 განკარგულება