ბრძანებები 2018-2021

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პროფესიული საჯარო მოხელეების შეფასების მეთოდის განსაზღვრის შესახებ“- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 26 იანვრის №212 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2021 წლის 02 ივნისის №714 ბრძანება

“ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების 2021 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 19 ნოემბრის №1619 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2021 წლის 02 ივნისის №711 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტომანქანა ,,NISSAN PICKUP NAVARA“ სახ. №MK-543-KM-ის პრივატიზებაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2021 წლის 31 მაისის №697 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტომანქანა „მერსედესი“ სახ. №NBA-424-ის ჯართის სახით პრივატიზებაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2021 წლის 31 მაისის №692 ბრძანება

ქ. ბათუმში, დიდაჭარის ქ. N21-ში მდებარე შენობა-ნაგებობაში განთავსებული 23,40 კვ.მ - N3 კომერციული ფართის (ს/კ 05.35.24.672 წინა კოდი N22.26.09.269) სასყიდლიან სარგებლობაში (იჯარა) გადაცემაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2021 წლის 31 მაისის №690 ბრძანება დანართი

„მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ და ,,პ“ ქვეპუნქტებით, მე-41 მუხლითა და მე-7 მუხლის მე-9 პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილებების განმახორციელებელი კომისიის შექმნისა და მუშაობის წესის დამტკიცების შესახებ 2021 წლის 20 მაისის №640 ბრძანება

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირებისა და საჯარო მოსამსახურეების მობილური ტელეფონების ხარჯების უზრუნველსაყოფად თანხის გამოყოფის შესახებ“- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 29 ივლისის №1050 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2021 წლის 29 აპრილის №569 ბრძანება დანართი

„მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტით და მე-7 მუხლის მე-9 პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილებების განმახორციელებელი კომისიის შექმნისა და მუშაობის წესის დამტკიცების შესახებ 2021 წლის 20 აპრილის №527 ბრძანება დანართი

თეა თედორაძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლად ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში სოფელ ახალსოფელსა და ავგიაში, ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმების შესახებ 2021 წლის 25 მარტის №433 ბრძანება

სააღრიცხვო პოლიტიკის (ინსტრუქცია) საერთაშორისო (IPSAS) სტანდარტების შესაბამისად ფინანსური ანგარიშგების მომზადება-წარდგენისა და მმართველობითი აღრიცხვის წესების შემუშავების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ 2021 წლის 25 თებერვლის №206 ბრძანება

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე საცხოვრებელი ფართის ქირის თანხით უზრუნველყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ 2021 წლის 22 თებერვლის №197 ბრძანება

“არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ხელვაჩაურის გამწვანების, დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“-ს 2021 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ” - ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 25 იანვრის №13 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2021 წლის 16 თებერვლის №170 ბრძანება  დანართი

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანება“-ის 2021 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ“ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 28 დეკემბრის №1741 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2021 წლის 09 თებერვლის №144 ბრძანება  დანართი

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №14 დადგენილების შესაბამისად დამტკიცებული პროგრამის (სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან - „ელექტრო ღობე“) ფარგლებში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ობიექტების ადგილზე დათვალიერების, ,,ელექტრო ღობე"-ის ობიექტის მოწყობის საჭიროების გამოვლენისა და ბენეფიციართა განცხადებების განხილვა/დაკმაყოფილების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ 2021 წლის 09 თებერვლის №143 ბრძანება

“არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანება”-ის 2021 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 28 დეკემბრის №1741 ბრძანებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების შესახებ 2021 წლის 09 თებერვლის №140 ბრძანება  დანართი

“არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ხელვაჩაურის სასაფლაოები“-ს 2021 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 28 დეკემბრის №1742 ბრძანებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების შესახებ 2021 წლის 09 თებერვლის №139 ბრძანება  დანართი 

სოფელ მახინჯაურში, შპს ,,კონსტრუქტორი“-ს საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთში, მრავალფუნქციური დანიშნულების ობიექტის არქიტექტურულ პროექტში ცვლილებების შეტანის შესახებ 2021 წლის 09 თებერვლის №138 ბრძანება

სოფელ მახინჯაურში, შპს ,,კონსტრუქტორი“-ს საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთში, მრავალფუნქციური დანიშნულების ობიექტის მშენებლობისათვის ახალი მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ 2021 წლის 09 თებერვლის №137 ბრძანება

სსიპ „საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური“-ს მიერ საქმისწარმოების ავტომატიზირებულ სისტემასთან დაკავშირებით (eDocument) გაწეული ანაზღაურებადი მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებაზე უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ 2021 წლის 08 თებერვლის №135 ბრძანება

ჯუმბერ ვარდმანიძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან ერთი დღის მიცემისა და მერის პირველ მოადგილეზე კახაბერ ფუტკარაძეზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შესრულების დაკისრების შესახებ 2021 წლის 05 თებერვლის №129 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით აშენებული სოციალური სახლის საცხოვრებელი ფართის ეკომიგრანტ ოჯახებზე გადაცემის მიზნით ეკომიგრანტი ოჯახების შერჩევის უზრუნველსაყოფად კომისიის შექმნის შესახებ“ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 04 აპრილის №321 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2021 წლის 04 თებერვლის №124 ბრძანება

მშენებლობადამთავრებული ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღების თაობაზე 2021 წლის 04 თებერვლის №123 ბრძანება

მშენებლობადამთავრებული ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღების თაობაზე 2021 წლის 04 თებერვლის №122 ბრძანება

მშენებლობადამთავრებული ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღების თაობაზე 2021 წლის 04 თებერვლის №121 ბრძანება

მშენებლობადამთავრებული ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღების თაობაზე 2021 წლის 04 თებერვლის №120 ბრძანება

მშენებლობადამთავრებული ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღების თაობაზე 2021 წლის 04 თებერვლის №119 ბრძანება

მშენებლობადამთავრებული ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღების თაობაზე 2021 წლის 04 თებერვლის №118 ბრძანება

“ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ბეჭდისა და შტამპების, მერის ბრძანების ბლანკისა და მერიის სატიტულო ბლანკის ფორმების დამტკიცების შესახებ” - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2017 წლის 10 ნოემბრის №2333 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2021 წლის 03 თებერვლის №96 ბრძანება

სამხედრო სავალდებულო სამსახურში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეთა 2021 წლის საგაზაფხულო გაწვევის შესახებ 2021 წლის 03 თებერვლის №83 ბრძანება  დანართი 1  დანართი 2

სოფელ ზედა ჭარნალში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,ჭარნალი“ მე-2 ქუჩის N 6-ის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლისათვის მიწის ნაკვეთის საზღვრების დადგენის შესახებ 2021 წლის 03 თებერვლის №66 ბრძანება

ლევან ტარიელაძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლად ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში სოფელ ახალშენის მეურნეობაში, ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმების შესახებ 2021 წლის 02 თებერვლის №65 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსებულ კაპიტალურ მშენებლობებზე ზედამხედველობის უზრუნველსაყოფად ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლებზე ობიექტთა მიკუთვნების შესახებ 2021 წლის 02 თებერვლის №55 ბრძანება

სოფელ ახალსოფელში, შპს „გოლდ სითი“-ისათვის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებში, საცხოვრებელი სახლების (15 ერტეული) არქიტექტურული პროექტის შეთანხმების შესახებ 02 თებერვლის №54 ბრძანება

“ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების განაწილების კვარტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ” - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 20 იანვრის №7 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2021 წლის 02 თებერვლის №53 ბრძანება   დანართი

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების 2021 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 19 ნოემბრის №1619 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2021 წლის 02 თებერვლის №52 ბრძანება  დანართი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის (ღია კონკურსი ან დახურული კონკურსი) ჩატარების უზრუნველსაყოფად ხელვაჩაურის მერის ბრძანებით შექმნილი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ 2021 წლის 01 თებერვლის №50 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში პროფესიული საჯარო მოხელის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ 2021 წლის 01 თებერვლის №47 ბრძანება  დანართი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 27 წლის ასაკს მიღწეულ წვევამდელთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ 2021 წლის 28 იანვრის №42 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის პოლიტიკური თანამდებობის პირებისა და საჯარო მოსამსახურეთა ტრანსპორტით და საწვავით უზრუნველყოფის შესახებ“ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 01 ივლისის №857 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2021 წლის 25 იანვრის №24 ბრძანება

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ხელვაჩაურის გამწვანების, დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“-ს 2021 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 2021 წლის 25 იანვრის №13 ბრძანება  დანართი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული “მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა” ქვეპროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 2021 წლის 25 იანვრის №12 ბრძანება  დანართი 1  დანართი 2  დანართი 3  დანართი 4

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირებისა და საჯარო მოსამსახურეების მობილური ტელეფონების ხარჯების უზრუნველსაყოფად თანხის გამოყოფის შესახებ“-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 29 ივლისის №1050 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2021 წლის 25 იანვრის №11 ბრძანება დანართი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსებულ კაპიტალურ მშენებლობაზე ზედამხედველობის უზრუნველსაყოფად მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მუნიციპალური მშენებლობის ტექნიკური კონტროლის განყოფილებაში შრომითი ხელშეკრულებით აყვანილ ტექნიკურ ზედამხედველზე, რუსლან დიასამიძეზე დროებით ობიექტის მიკუთვნების შესახებ 2021 წლის 20 იანვრის №10 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული „გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის “ განხორციელებასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 2021 წლის 20 იანვრის №9 ბრძანება   დანართი 1 დანართი 2

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შ.პ.ს „ეკოლაინ ენერჯი“-ს შორის 2020 წლის 28 დეკემბერს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №158 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლის განხორციელებისა და ხელშეკრულების საგნის მიღება-ჩაბარების უზრუნველყოფის მიზნით ინსპექტირების ჯგუფის შექმნის შესახებ 2021 წლის 20 იანვრის №8 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების განაწილების კვარტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ 2021 წლის 20 იანვრის №7 ბრძანება

“ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების 2021 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 19 ნოემბრის №1619 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2020 წლის 30 დეკემბრის №1782 ბრძანება  დანართი

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელმძღვანელ თანამდებობის პირებს შორის ფუნქციების განაწილების შესახებ“ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 24 მაისის N1017 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2020 წლის 28 დეკემბრის №1752 ბრძანება  დანართი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის 2021 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 2020 წლის 25 დეკემბრის №1728 ბრძანება  დანართი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში პროფესიული საჯარო მოხელის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ 2020 წლის 06 აპრილის №559 ბრძანება (დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის №19 დადგენილების შესაბამისად დამტკიცებული პროგრამის (სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან - „ელექტრო ღობე“) ფარგლებში პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების განცხადებების განხილვის მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ 2020 წლის 31 იანვრის №162 ბრძანება

“ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების განაწილების კვარტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ” - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 10 იანვრის №22 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2020 წლის 23 იანვრის №110 ბრძანება (დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში პროფესიული საჯარო მოხელის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ 2020 წლის 23 იანვრის №86 ბრძანება (დანართი)

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის 2020 წლის სპორტული ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ 2020 წლის 21 იანვრის №82 ბრძანება (დანართი)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების 2020 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ” - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 21 ნოემბრის №1801 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2020 წლის 21 იანვრის №74 ბრძანება (დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსებულ კაპიტალურ მშენებლობებზე ზედამხედველობის უზრუნველსაყოფად ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლებზე ობიექტთა მიკუთვნების შესახებ 2020 წლის 21 იანვრის №70 ბრძანება

არჩილ ბარამიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის ქ. თბილისში მივლინების შესახებ 2020 წლის 17 იანვრის №54 ბრძანება

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის 2020 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 2020 წლის 16 იანვრის №53 ბრძანება (დანართი)

“შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება - „ხელვაჩაურის წყალკანალი‘‘-ს 2020 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 31 დეკემბრის №2191 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2020 წლის 15 იანვრის №46 ბრძანება (დანართი)

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირებისა და საჯარო მოსამსახურეების მობილური ტელეფონების ხარჯების უზრუნველსაყოფად თანხის გამოყოფის შესახებ“- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 13 ივნისის №1150 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2020 წლის 10 იანვრის №29 ბრძანება (დანართი 1) (დანართი 2)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების განაწილების კვარტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ 2020 წლის 10 იანვრის №22 ბრძანება (დანართი)

2020

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ხელვაჩაურის გამწვანების, დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“-ს 2020 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 2019 წლის 31 დეკემბრის №2196 ბრძანება (დანართი)

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანება“-ის 2020 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 2019 წლის 31 დეკემბრის №2195 ბრძანება (დანართი)

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ხელვაჩაურის სასაფლაოები“-ს 2020 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 2019 წლის 31 დეკემბრის №2194 ბრძანება (დანართი)

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა‘‘-ის 2020 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 2019 წლის 31 დეკემბრის №2193 ბრძანება (დანართი)

შ.პ.ს „საფეხბურთო კლუბი მაჭახელა‘‘-ს 2020 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 2019 წლის 31 დეკემბრის №2192 ბრძანება (დანართი)

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება - „ხელვაჩაურის წყალკანალი‘‘-ს 2020 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 2019 წლის 31 დეკემბრის №2191 ბრძანება (დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული „გაზიფიცირების პროგრამის“ განხორციელებასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 2019 წლის 30 დეკემბრის №2179 ბრძანება (დანართი) (დანართი 1)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულ პროგრამის (,,ვეტერანთა და შშმ პირთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა“) განხორციელებასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 2019 წლის 30 დეკემბრის №2178 ბრძანება (დანართი 1) (დანართი 2) (დანართი 3.1) (დანართი 3.2) (დანართი 4) (დანართი 5)

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის -ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრის 2019 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10 იანვრის №12 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 24 დეკემბრის №2077 ბრძანება (დანართი)

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების განაწილების კვარტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10 იანვრის №16 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 23 დეკემბრის №2059 ბრძანება (დანართი)

“ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების 2020 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ” - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 21 ნოემბრის №1801 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 23 დეკემბრის №2058 ბრძანება (დანართი)

ჯუმბერ ვარდმანიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერისა და ზურაბ კაჭახმაძის - მერიის მძღოლის ქ. თბილისში მივლინების შესახებ 2019 წლის 18 დეკემბრის №2020 ბრძანება

,,შ.პ.ს „საფეხბურთო კლუბი მაჭახელა‘‘-ს 2019 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 იანვრის №25 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 17 დეკემბრის №2012 ბრძანება (დანართი)

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა“-ის 2019 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10 იანვრის №9 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 17 დეკემბრის №2008 ბრძანება (დანართი)

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი“-ს დაფუძნების შესახებ 2019 წლის 17 დეკემბრის №2005 ბრძანება (დანართი)

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების 2019 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 26 დეკემბრის №2161 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 10 დეკემბრის №1974 ბრძანება (დანართი)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირებისა და საჯარო მოსამსახურეთა ტრანსპორტით და საწვავით უზრუნველყოფის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 31 დეკემბრის №2185 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 29 ნოემბრის №1880 ბრძანება

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ხელვაჩაურის გამწვანების, დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“-ს 2019 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10 იანვრის №11 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 28 ნოემბრის №1848 ბრძანება (დანართი)

“ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების განაწილების კვარტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10 იანვრის №16 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 22 ნოემბრის №1820 ბრძანება (დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების 2019 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 26 დეკემბრის №2161 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 22 ნოემბრის №1819 ბრძანება (დანართი)

საწვავის გამოყოფის შესახებ 2019 წლის 22 ნოემბრის №1817 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების 2020 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ 2019 წლის 21 ნოემბრის №1801 ბრძანება (დანართი)

საწვავის გამოყოფის შესახებ 2019 წლის 20 ნოემბრის №1788 ბრძანება

ჯუმბერ ვარდმანიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერისა და ზურაბ კაჭახმაძის - მერიის მძღოლის ქ. თბილისში მივლინების შესახებ 2019 წლის 15 ნოემბრის №1760 ბრძანება

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის -ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრის 2019 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10 იანვრის №12 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2019 წლის 12 ნოემბრის №1756 ბრძანება (დანართი)

“არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის 2019 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 11 იანვრის №19 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 12 ნოემბრის №1755 ბრძანება (დანართი)

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების განაწილების კვარტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10 იანვრის №16 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 12 ნოემბრის №1751 ბრძანება (დანართი)

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანება“-ის 2019 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10 იანვრის №8 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 12 ნოემბრის №1749 ბრძანება (დანართი)

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა“-ის 2019 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10 იანვრის №9 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 30 ოქტომბრის №1658 ბრძანება (დანართი)

,,მუდმივმოქმედი საექსპერტო კომისიის შექმნის შესახებ“ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 23 თებერვლის №418 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 28 ოქტომბრის №1618 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ აჭარისწყალში მდებარე 229 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 22.31.01.280) სასყიდლიან სარგებლობაში (იჯარა) გადაცემაზე განმეორებით ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2019 წლის 15 ოქტომბრის №1558 ბრძანება (დანართი)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსებულ კაპიტალურ მშენებლობებზე ზედამხედველობის უზრუნველსაყოფად მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლებზე ობიექტთა მიკუთვნების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10 იანვრის №17 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 11 ოქტომბრის №1557 ბრძანება

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირებისა და საჯარო მოსამსახურეების მობილური ტელეფონების ხარჯების უზრუნველსაყოფად თანხის გამოყოფის შესახებ“- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 13 ივნისის №1150 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 08 ოქტომბრის №1541 ბრძანება (დანართი)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის შემსწავლელი ადგილობრივი კომისიის შექმნის შესახებ“ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 29 ნოემბრის №2503 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 08 ოქტომბრის №1536 ბრძანება

თენგიზ ცხადაძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ზედამხედველობის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მუნიციპალური მშენებლობის ტექნიკური კონტროლის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2019 წლის 03 ოქტომბრის №1520 ბრძანება

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სატენდერო კომისიისა და სატენდერო კომისიის აპარატის შექმნის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 17 ნოემბრის №2421 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 03 ოქტომბრის №1517 ბრძანება

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ხელვაჩაურის გამწვანების, დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“-ს 2019 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10 იანვრის №11 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 02 ოქტომბრის №1510 ბრძანება (დანართი)

,,2019 წლის პროგრამის ,,შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭის ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა"-ის ფარგლებში ბრიკეტის მოქალაქეებზე განაწილების/გადაცემის უზრუნველყოფისა და შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების/შედგენის მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 25 სექტემბრის №1424 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ 2019 წლის 01 ოქტომბრის №1465 ბრძანება

გოგიტა გოგიტიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - შესყიდვების განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2019 წლის 01 ოქტომბრის №1463 ბრძანება

სულხან ზაქარაძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლებისა და კულტურის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2019 წლის 01 ოქტომბრის №1462 ბრძანება

მაია ბოლქვაძის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - შესყიდვების განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2019 წლის 01 ოქტომბრის №1461 ბრძანება

ნესტორ პატარაიას - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ზედამხედველობის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მუნიციპალური მშენებლობის ტექნიკური კონტროლის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2019 წლის 01 ოქტომბრის №1460 ბრძანება

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების განაწილების კვარტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10 იანვრის №16 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 27 სექტემბრის №1451 ბრძანება (დანართი)

“არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის 2019 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 11 იანვრის №19 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 27 სექტემბრის №1447 ბრძანება (დანართი)

,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ხელვაჩაურის სასაფლაოები“-ს 2019 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10 იანვრის №10 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 27 სექტემბრის №1446 ბრძანება (დანართი)

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანება“-ის 2019 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10 იანვრის №8 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 27 სექტემბრის №1445 ბრძანება (დანართი)

„შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება - „ხელვაჩაურის წყალკანალი‘‘-ს 2019 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10 იანვრის №13 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 26 სექტემბრის №1433 ბრძანება (დანართი)

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის -ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრის 2019 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10 იანვრის №12 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2019 წლის 26 სექტემბრის №1432 ბრძანება (დანართი)

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების 2019 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 26 დეკემბრის №2161 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 26 სექტემბრის №1427 ბრძანება (დანართი)

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების განაწილების კვარტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10 იანვრის №16 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 25 სექტემბრის №1426 ბრძანება (დანართი)

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების 2019 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 26 დეკემბრის №2161 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 16 სექტემბრის №1382 ბრძანება (დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ ორთაბათუმში მდებარე 1746 კვ.მ არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან 800 კვ.მ ფართობის (ს/კ 22.22.11.378) სასყიდლიან სარგებლობაში (იჯარა) გადაცემაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2019 წლის 16 სექტემბრის №1381 ბრძანება (დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის მიზნით ერთჯერადი ჯილდოს გაცემის შესახებ 2019 წლის 12 სექტემბრის №1369 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო მოსამსახურეთა მიერ ზეგანაკვეთური სამუშაოს დასვენების/უქმე დღეს ან/და სამუშაო დროის დამთავრების შემდეგ საქმიანობისთვის სახელფასო დანამატის ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ 2019 წლის 10 სექტემბრის №1360 ბრძანება (დანართი 1) (დანართი 2)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირებისა და საჯარო მოსამსახურეთა ტრანსპორტით და საწვავით უზრველყოფის შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 31 დეკემბრის №2185 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 10 სექტემბრის №1357 ბრძანება

ნათელა კახიძეზე ,,საპატიო მაჭახლელი“-ს წოდების მინიჭების შესახებ 2019 წლის 06 სექტემბრის №1352 ბრძანება (დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ 2019 წლის 06 სექტემბრის №1345 ბრძანება (დანართი 1) (დანართი 2)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში პირველი ხარისხის ხის მოპოვებისათვის მოსახლეობის მოთხოვნის შესწავლის მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ“ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 10 სექტემბრის №1661 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 05 სექტემბრის №1338 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების საკითხთა საბჭოს შექმნის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 21 მარტის №575 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 03 სექტემბრის №1327 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა გამოსავლენი კომისიის შექმნის შესახებ 2019 წლის 02 სექტემბრის №1323 ბრძანება

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახსა და ავარიულ მდგომარეობაში მყოფ საცხოვრებელ სახლში მცხოვრებ 12 ოჯხზე საცხოვრებელი ფართის ქირის თანხით უზრუნველყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ 2019 წლის 30 აგვისტოს №1315 ბრძანება (დანართი)

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანება“-ის 2019 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10 იანვრის №8 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 30 აგვისტოს №1313 ბრძანება (დანართი)

2019 წლის ,,საპატიო მაჭახლელი“-ს გამოსავლენი კომისიის შექმნის შესახებ 2019 წლის 30 აგვისტოს №1312 ბრძანება

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების 2019 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 26 დეკემბრის №2161 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 30 აგვისტოს №1308 ბრძანება (დანართი)

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის -ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრის 2019 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10 იანვრის №12 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2019 წლის 29 აგვისტოს №1304 ბრძანება (დანართი)

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა“-ის 2019 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10 იანვრის №9 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 23 აგვისტოს №1290 ბრძანება (დანართი)

ა(ა)იპ „აგროპროექტების მართვის ცენტრი“-ს 2019 წლის პროგრამის ,,სასათბურე მეურნეობების განვითარების ხელშეწყობა“ ფარგლებში ბენეფიციარების განცხადებების განხილვა/შერჩევის განხორციელების მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ 2019 წლის 22 აგვისტოს №1286 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელმძღვანელ თანამდებობის პირებს შორის ფუნქციების განაწილების შესახებ“ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 24 მაისის N1017 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 22 აგვისტოს №1283 ბრძანება (დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებაში მყოფი ა(ა)იპ ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრში, ა(ა)იპ ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანებაში, ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლაში, ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულების ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლაში მონიტორინგი - კონტროლის მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ“- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 04 სექტემბრის N1628 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 21 აგვისტოს 1282 ბრძანება

,,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს შექმნის შესახებ“- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 10 სექტემბრის №1666 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 21 აგვისტოს №1281 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის განკარგვის უზრუნველსაყოფად კომისიის შექმნის შესახებ“ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 10 აპრილის №709 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 21 აგვისტოს №1279 ბრძანება

„კანონიერი მოსარგებლეებისთვის გადასაცემი არაპრივატიზებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და არაიზოლირებული) ფართობის ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოების მიერ კანონიერი მოსარგებლეებისათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის განხორციელების მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ“- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 12 დეკემბრის №2651 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 21 აგვისტოს №1278 ბრძანება

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგანგებო სიტუაციების მართვისა და სამოქალაქო თავდაცვის ღონისძიებების შესრულებისათვის მუნიციპალიტეტის საგანგებო შტაბის შექმნის შესახებ“- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 25 დეკემბრის N2688 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 21 აგვისტოს №1277 ბრძანება

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2019 წლის 09 აგვისტოს გაფორმებული №114 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე (მისამართების მიმანიშნებელი აბრების დამზადება-მონტაჟი) კონტროლის განხორციელებისათვის ინსპექტირებისა და ხელშეკრულების საგნის მიღება-ჩაბარების უზრუნველსაყოფად ინსპექტირების ჯგუფის შექმნის შესახებ 2019 წლის 20 აგვისტოს №1267 ბრძანება

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანება“-ის 2019 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10 იანვრის №8 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 15 აგვისტოს №1241 ბრძანება (დანართი)

„შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება - „ხელვაჩაურის წყალკანალი‘‘-ს 2019 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10 იანვრის №13 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 15 აგვისტოს №1240 ბრძანება (დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირებისა და საჯარო მოსამსახურეთა ტრანსპორტით და საწვავით უზრუნველყოფის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 31 დეკემბრის №2185 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 08 აგვისტოს №1232 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სატენდერო კომისიისა და სატენდერო კომისიის აპარატის შექმნის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 17 ნოემბრის №2421 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 08 აგვისტოს №1227 ბრძანება

,,შ.პ.ს „საფეხბურთო კლუბი მაჭახელა‘‘-ს 2019 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 იანვრის №25 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 08 აგვისტოს №1223 ბრძანება (დანართი)

არჩილ ბარამიძის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2019 წლის 08 აგვისტოს №1212 ბრძანება

აბდულ კახიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში, სარფის ადმინისტრაციულ ერთეულში, დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ 2019 წლის 07 აგვისტოს №1211 ბრძანება

კახაბერ ფუტკარაძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2019 წლის 07 აგვისტოს №1209 ბრძანება

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულ პროგრამის (,,ვეტერანთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა“) განხორციელებასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 22 მარტის №362 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 07 აგვისტოს №1208 ბრძანება (დანართი 1) (დანართი 2) (დანართი 4) (დანართი 5)

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრის 2019 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10 იანვრის №12 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2019 წლის 07 აგვისტოს №1201 ბრძანება (დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი ახალსოფლის, მე-15 ქუჩა სახლი №2-ში მდებარე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა „მაჭახელა“-ს საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობის შესახებ 2019 წლის 06 აგვისტოს №1199 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი ახალსოფლის, მე-15 ქუჩა, სახლი №7-ში მდებარე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა „ბარაკი“-ს საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობის შესახებ 2019 წლის 06 აგვისტოს №1196 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირებისა და საჯარო მოსამსახურეთა ტრანსპორტით და საწვავით უზრუნველყოფის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 31 დეკემბრის №2185 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 06 აგვისტოს №1193 ბრძანება

ჯუმბერ ვარდმანიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის და არჩილ მხეიძის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მასმედიასა და დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსის ჩეხეთის რესპუბლიკაში მივლინების შესახებ 2019 წლის 06 აგვისტოს №1192 ბრძანება

ჯუმბერ ვარდმანიძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან ერთი დღის მიცემისა და მერის მოადგილეზე კახაბერ ფუტკარაძეზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შესრულების დაკისრების შესახებ 2019 წლის 05 აგვისტოს №1186 ბრძანება

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების განაწილების კვარტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10 იანვრის №16 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 02 აგვისტოს №1180 ბრძანება (დანართი)

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების 2019 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 26 დეკემბრის №2161 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 01 აგვისტოს №1174 ბრძანება (დანართი)

ჯუმბერ ვარდმანიძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან ერთი დღის მიცემისა და მერის მოადგილეზე კახაბერ ფუტკარაძეზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შესრულების დაკისრების შესახებ 2019 წლის 31 ივლისის №1173 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში პროფესიული საჯარო მოხელის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ 2019 წლის 29 ივლისის №1167 ბრძანება (დანართი)

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე საცხოვრებელი ფართის ქირის თანხით უზრუნველყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ 2019 წლის 29 ივლისის №1164 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალშენის მეურნეობაში სახლი №23-ში მდებარე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა „ახალშენის მეურნეობა 23”-ს სახლის სახურავის მოწყობის შესახებ 2019 წლის 26 ივლისის №1148 ბრძანება

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ხელვაჩაურის გამწვანების, დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“-ს 2019 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10 იანვრის №11 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 26 ივლისის №1147 ბრძანება (დანართი)

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირებისა და საჯარო მოსამსახურეების მობილური ტელეფონების ხარჯების უზრუნველსაყოფად თანხის გამოყოფის შესახებ“- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 13 ივნისის №1150 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 23 ივლისის №1130 ბრძანება (დანართი)

ჯუმბერ ვარდმანიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერისა და ზურაბ კაჭახმაძის - მერიის მძღოლის ქ. თბილისში მივლინების შესახებ 2019 წლის 22 ივლისის №1118 ბრძანება

კახაბერ ფუტკარაძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილისა და მანუჩარ ჯიხაძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ქალაქ ქუთაისში მივლინების შესახებ 2019 წლის 18 ივლისის №1084 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ბათუმში, დასახლება ურეხში მდებარე 3219 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 05.25.08.120) პრივატიზებაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2019 წლის 16 ივლისის №1067 ბრძანება (დანართი)

ჯუმბერ ვარდმანიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერისა და ზურაბ კაჭახმაძის - მერიის მძღოლის ქ. თბილისში მივლინების შესახებ 2019 წლის 16 ივლისის №1051 ბრძანება

“ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების განაწილების კვარტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10 იანვრის №16 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 12 ივლისის №1023 ბრძანება (დანართი)

“არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანება“-ის 2019 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10 იანვრის №8 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 10 ივლისის №989 ბრძანება (დანართი)

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ხელვაჩაურის გამწვანების, დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“-ს 2019 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10 იანვრის №11 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 10 ივლისის №986 ბრძანება (დანართი)

“შ.პ.ს „საფეხბურთო კლუბი მაჭახელა‘‘-ს 2019 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 იანვრის №25 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 10 ივლისის №985 ბრძანება (დანართი)

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრი‘‘-ს 2019 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ‘‘ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10 იანვრის №12 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 10 ივლისის №984 ბრძანება (დანართი)

ჯუმბერ ვარდმანიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერისა და ზურაბ კაჭახმაძის - მერიის მძღოლის ქ. ქობულეთში მივლინების შესახებ 2019 წლის 10 ივლისის №979 ბრძანება

2019 წლის პროგრამის ფარგლებში შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭის ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვასთან დაკავშირებით ბენეფიციარების შერჩევის მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ 2019 წლის 09 ივლისის №978 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების 2019 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 26 დეკემბრის №2161 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 09 ივლისის №977 ბრძანება (დანართი)

ჯუმბერ ვარდმანიძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან ერთი დღის მიცემისა და მერის მოადგილეზე კახაბერ ფუტკარაძეზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შესრულების დაკისრების შესახებ 2019 წლის 09 ივლისის №976 ბრძანება

,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ხელვაჩაურის სასაფლაოები“-ს 2019 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10 იანვრის №10 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 05 ივლისის №972 ბრძანება (დანართი)

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება - „ხელვაჩაურის წყალკანალი‘‘-ს 2019 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10 იანვრის №13 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 05 ივლისის №971 ბრძანება (დანართი)

მაჭახელასა და აჭარისწყლის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ობიექტების ადგილზე დათვალიერებისა და ,,ელექტრო ღობე"-ს მოწყობის საჭიროების დადგენის მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ 2019 წლის 04 ივლისის №966 ბრძანება

ჯუმბერ ვარდმანიძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან ერთი დღის მიცემისა და მერის მოადგილეზე კახაბერ ფუტკარაძეზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შესრულების დაკისრების შესახებ 2019 წლის 04 ივლისის №965 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ბათუმში, დასახლება ხელვაჩაურში მდებარე 31 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 05.35.28.517) პრივატიზებაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2019 წლის 04 ივლისის №963 ბრძანება (დანართი)

სეზონური ინფრასტრუქტურის მოწყობის მიზნით სოფელ სარფში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების - საპლაჟე სექტორი N5- სასყიდლიან სარგებლობაში (იჯარა) გადაცემაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2019 წლის 24 ივნისის №915 ბრძანება (დანართი)

სეზონური ინფრასტრუქტურის მოწყობის მიზნით სოფელ სარფში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების - საპლაჟე სექტორი N3- სასყიდლიან სარგებლობაში (იჯარა) გადაცემაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2019 წლის 24 ივნისის №914 ბრძანება

სეზონური ინფრასტრუქტურის მოწყობის მიზნით სოფელ სარფში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების - საპლაჟე სექტორი N2 - სასყიდლიან სარგებლობაში (იჯარა) გადაცემაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2019 წლის 24 ივნისის №913 ბრძანება (დანართი)

სეზონური ინფრასტრუქტურის მოწყობის მიზნით სოფელ სარფში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების - საპლაჟე სექტორი N1- სასყიდლიან სარგებლობაში (იჯარა) გადაცემაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2019 წლის 24 ივნისის №912 ბრძანება (დანართი)

2019 წლის 18 ივნისს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „მშენებელი 2017“- ს შორის გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №86 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელების, მიღებაჩაბარებისა და სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილების განაწილების უზრუნველსაყოფად ინსპექტირების ჯგუფის შექმნის შესახებ 2019 წლის 24 ივნისის №907 ბრძანება

ჯუმბერ ვარდმანიძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან ერთი დღის მიცემისა და მერის მოადგილეზე კახაბერ ფუტკარაძეზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შესრულების დაკისრების შესახებ 2019 წლის 21 ივნისის №900 ბრძანება

ჯუმბერ ვარდმანიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერისა და ზურაბ კაჭახმაძის - მერიის მძღოლის ქ. თბილისში მივლინების შესახებ 2019 წლის 19 ივნისის №896 ბრძანება

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების განაწილების კვარტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10 იანვრის №16 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 17 ივნისის №884 ბრძანება (დანართი)

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების 2019 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 26 დეკემბრის №2161 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 17 ივნისის №883 ბრძანება (დანართი)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 12 აპრილის №732 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 17 ივნისის №882 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსებულ კაპიტალურ მშენებლობებზე ზედამხედველობის უზრუნველსაყოფად მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლებზე ობიექტთა მიკუთვნების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10 იანვრის №17 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 13 ივნისის №875 ბრძანება

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრი‘‘-ს 2019 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ‘‘ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10 იანვრის №12 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 12 ივნისის №863 ბრძანება (დანართი)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების საკითხთა საბჭოს შექმნის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 21 მარტის №575 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 10 ივნისის №856 ბრძანება

შ.პ.ს ,,აჭარ ენერჯი 2007“-ის მიერ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (მარადიდი-კირნათი) აშენებულ ჰიდროელექტრო სადგურთან დაკავშირებული, მიკუთვნებული ცალკეული საკითხების შესწავლის, შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადებისა და მოსახლეობის მოთხოვნების განხილვის მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ 2019 წლის 22 მარტის №371 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულ პროგრამის (,,ვეტერანთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა“) განხორციელებასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 2019 წლის 22 მარტის №362 ბრძანება (დანართი 1) (დანართი 2) (დანართი 3) (დანართი 4) (დანართი 5)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების შერჩევის უზრუნველსაყოფად სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ 2019 წლის 12 მარტის №287 ბრძანება

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების 2019 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 26 დეკემბრის №2161 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2019 წლის 11 მარტის №285 ბრძანება (დანართი)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის (ღია კონკურსი ან დახურული კონკურსი) ჩატარების უზრუნველსაყოფად ხელვაჩაურის მერის ბრძანებით შექმნილი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ - საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის 2018 წლის №1246 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 11 მარტის №2 ბრძანება

2019 წლის პროგრამის ფარგლებში შეშის ჩანაცვლება თხილის ნაჭუჭით და თხილის ნაჭუჭის ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვასთან დაკავშირებით ბენეფიციარების შერჩევის მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ 2019 წლის 07 მარტის №277 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების განაწილების კვარტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10 იანვრის №16 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2019 წლის 06 მარტის №275 ბრძანება (დანართი)

ხელვაჩაური, სოფელ სკურდიდში შ.პ.ს. ფშავი ჰიდრო’’-ს მიერ მშენებლობის ნებართვის საფუძველზე აშენებული ჰიდროელექტრო სადგურის (1,33 მგვტ) მშენებლობადამთავრებული ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღების თაობაზე 2019 წლის 05 მარტის №271 ბრძანება

სარეკლამო საშუალებების (ბილბორდი, ბანერი) განთავსებისათვის სოფელ სარფში, დასახლება კვარიათიდან სოფელ სარფის ცენტრის მიმართულებით საავტომობილო გზის გასწვრივ და სოფელ სარფის ცენტრში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების სასყიდლიან სარგებლობაში (იჯარა) გადაცემაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2019 წლის 04 მარტის №268 ბრძანება (დანართი)

ახალციხე-ბათუმის 220 კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის პროცესში მოსახლეობის საჩივრებზე რეაგირების ადგილობრივი კომისიის შექმნის შესახებ 2019 წლის 04 მარტის №267 ბრძანება

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირებისა და საჯარო მოსამსახურეების მობილური ტელეფონების ხარჯების უზრუნველსაყოფად თანხის გამოყოფის შესახებ“- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 13 ივნისის №1150 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 01 მარტის №261 ბრძანება (დანართი)

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრის 2019 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ‘‘ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10 იანვრის №12 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2019 წლის 01 მარტის №259 ბრძანება (დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარების 2019 წლის გეგმის დამტკიცების თაობაზე 2019 წლის 01 მარტის №258 ბრძანება (დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზე 2019 წლის 27 თებერვლის №241 ბრძანება (დანართი)

ზვიად ხალვაშის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის სამსახურებრივი უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 2019 წლის 26 თებერვლის №240 ბრძანება

სოფელ კაპრეშუმში, შპს ,,ბათუმის ნავთობტერმინალი“-ს საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთის გასწვრივ, მდ. ყოროლისწყლის კალაპოტის დაზიანებული ნაწილების რეკონსტრუქციისათვის მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცების შესახებ 2019 წლის 25 თებერვლის №237 ბრძანება

სოფელ კაპრეშუმში, შპს ,,ბათუმის ნავთობტერმინალი“-ს საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთის გასწვრივ, მდ. ყოროლისწყლის კალაპოტის დაზიანებული ნაწილების რეკონსტრუქციისათვის არქიტექტურული პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ 2019 წლის 25 თებერვლის №236 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახოში, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ დაგეგმილი სოფელ მახოს საჯარო სკოლის დამატებითი კორპუსის (სპორტული და სააქტო დარბაზი)მშენებლობის არქიტექტურული პროექტის შეთანხმების თაობაზე 2019 წლის 25 თებერვლის №234 ბრძანება

სოფელ სკურდიდში (მდ. სკურდიდზე), შპს „ფშავი ჰიდრო“-სათვის იჯარით აღებულ მიწის ნაკვეთებში, 1.33 მგვტ სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის კონსტრუქციული და ტექნოლოგიური სქემების მშენებლობისათვის ახალი მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ 2019 წლის 25 თებერვლის №233 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახოში, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ მახოს საჯაროს სკოლის დამატებითი კორპუსის (სპორტული და სააქტო დარბაზი) მშენებლობისთვის მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცების თაობაზე 2019 წლის 22 თებერვლის №229 ბრძანება

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ხელვაჩაურის გამწვანების, დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“-ს 2019 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ‘‘ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10 იანვრის №11 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 22 თებერვლის №228 ბრძანება (დანართი)

ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახზე მატერიალური დახმარების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ 2019 წლის 18 თებერვლის №216 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსებულ კაპიტალურ მშენებლობებზე ზედამხედველობის უზრუნველსაყოფად მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მუნიციპალური მშენებლობის ტექნიკური კონტროლის განყოფილების უფროს სპეციალისტებზე როსტომ ვარშანიძეზე და გიორგი მახაჭაძეზე დროებით ობიექტთა მიკუთვნების თაობაზე 2019 წლის 18 თებერვლის №215 ბრძანება

ჯუმბერ ვარდმანიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის, ვახტანგ დიასამიძის - მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელისა და ზურაბ კაჭახმაძის - მერიის მძღოლის ქ. თბილისში მივლინების შესახებ 2019 წლის 15 თებერვლის №207 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმისა და მშენებლობის ნებართვის ფორმების საქართველსო ფინანსთა სამინსიტროს მომსახურების სააგენტოში ექსპერტიზა/უტილიზაციის მიზნით წარსადგენად კომისიის შექმნის შესახებ 2019 წლის 12 თებერვლის №174 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის (ღია კონკურსი ან
დახურული კონკურსი) ჩატარების უზრუნველსაყოფად ხელვაჩაურის მერის ბრძანებით შექმნილი
საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ - საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის 2018 წლის №1246 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 12 თებერვლის №1 ბრძანება

ჯუმბერ ვარდმანიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერისა და ზურაბ კაჭახმაძის - მერიის მძღოლის ქ. თბილისში მივლინების შესახებ 2019 წლის 11 თებერვლის №161 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში პროფესიული საჯარო მოხელის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ 2019 წლის 07 თებერვლის №137 ბრძანება (დანართი 1) (დანართი 2)

„შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება- „ხელვაჩაურის წყალკანალი‘‘-ს 2019 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ‘‘ ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10 იანვრის №13 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2019 წლის 07 თებერვლის №136 ბრძანება
 (დანართი)

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - ხელვაჩაურის საბავშო ბაღების გაერთიანების 2019 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ‘‘ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10 იანვრის №8 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2019 წლის 07 თებერვლის №135 ბრძანება (დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი ფერია, მნათობში I ქუჩა, სახლი №3-ში მდებარე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა „ჩვენი ეზო“-ს საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობის შესახებ 2019 წლის 06 თებერვლის №134 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი სალიბაურის ქუჩა 10 სახლი №2-ში მდებარე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა „ოცდაორი“-ს საცხოვრებელი სახლის ფასადის რეაბილიტაციის შესახებ 2019 წლის 06 თებერვლის №133 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი სალიბაურის ქუჩა 11 სახლი №2-ში მდებარე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა „ლიზი“-ს საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოსა და ფასადის რეაბილიტაციის შესახებ 2019 წლის 06 თებერვლის №132 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი მახინჯაური წერეთლის №6-ში მდებარე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა „ სუბტროპიკი“-ს საცხოვრებელი სახლის სამღებრო სამუშაოების შესახებ 2019 წლის 06 თებერვლის №131 ბრძანება

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - „ხელვაჩაურის სასაფლაოები“-ს 2019 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ‘‘ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის 2019 წლის 10 იანვრის №10 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2019 წლის 06 თებერვლის №130 ბრძანება (დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების განაწილების კვარტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10 იანვრის №16 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2019 წლის 05 თებერვლის №128 ბრძანება (დანართი)

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირებისა და საჯარო მოსამსახურეების მობილური ტელეფონების ხარჯების უზრუნველსაყოფად თანხის გამოყოფის შესახებ“- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 13 ივნისის №1150 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 05 თებერვლის №126 ბრძანება (დანართი №2)

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირებისა და საჯარო მოსამსახურეების მობილური ტელეფონების ხარჯების უზრუნველსაყოფად თანხის გამოყოფის შესახებ“- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 13 ივნისის №1150 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 01 თებერვლის №114 ბრძანება (დანართი)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 12 აპრილის N732 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 01 თებერვლის №113 ბრძანება

სახელმწიფო შესყიდვის საშუალებით შეძენილი ქონების (შეღებილი ნაგლინის ფურცელი) ინსპექტირების ჯგუფის შექმნის შესახებ 2019 წლის 31 იანვრის №109 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული „გაზიფიცირების პროგრამის“ განხორციელებასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 2019 წლის 30 იანვრის №108 ბრძანება (დანართი 1) (დანართი 2)

სააქციო საზოგადოება ,,აჭარისწყლის ალიანსი‘‘-ს საწესდებო კაპიტალში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ფინანსური აქტივების შენატანის შესახებ 2019 წლის 30 იანვრის №99 ბრძანება

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ თერთმეტ ოჯახებზე საცხოვრებელი ფართის ქირის თანხით უზრუნველყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის თაობაზე 2019 წლის 28 იანვრის №92 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირებისა და საჯარო მოსამსახურეთა ტრანსპორტით და საწვავით უზრველყოფის შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 31 დეკემბრის №2185 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 24 იანვრის №87 ბრძანება

რამაზ ვერძაძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ბუნებრივი რესურსებისა და აგრარულ საკითხთა სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სოფლის მეურნეობის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროს სპეციალისტზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 8 სამუშაო დღის მიცემის შესახებ 2019 წლის 23 იანვრის №83 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირებისა და საჯარო მოსამსახურეთა ტრანსპორტით და საწვავით უზრუნველყოფის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 31 დეკემბრის №2185 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 23 იანვრის №75 ბრძანება

მელანო მამულაძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - შესყიდვების განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროს სპეციალისტზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 4 სამუშაო დღის მიცემის შესახებ 2019 წლის 22 იანვრის №66 ბრძანება

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის 2019 წლის სპორტული ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ 2019 წლის 22 იანვრის №64 ბრძანება (დანართი)

„დაბა მახინჯაურში აღმაშენებლის ქ.№13-ში შ.პ.ს. ,,მშენებელი 2013’’-ის მიერ მშენებლობის ნებართვის საფუძველზე აშენებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა დამთავრებული ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღების თაობაზე“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 05 დეკემბრის N1938 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2019 წლის №26 ბრძანება

შ.პ.ს „საფეხბურთო კლუბი მაჭახელა‘‘-ს 2019 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 2019 წლის 15 იანვრის №25 ბრძანება (დანართი)

მზევინარ გათენაძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების II რანგის II კატეგორიის უფროსზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 5 სამუშაო დღის მიცემისა და ინდირა აბულაძეზე - III რანგის II კატეგორიის უფროს სპეციალისტზე განყოფილების უფროსის დროებით მოვალეობის დაკისრების შესახებ 2019 წლის 14 იანვრის №22 ბრძანება

მელანო მამულაძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - შესყიდვების განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროს სპეციალისტზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 2 სამუშაო დღის მიცემის შესახებ 2019 წლის 14 იანვრის №21 ბრძანება

ნანი ბოლქვაძეზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროს სპეციალისტზე - მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 5 სამუშაო დღის მიცემის შესახებ 2019 წლის 14 იანვრის №20 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების განაწილების კვარტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ 2019 წლის 10 იანვრის №16 ბრძანება (დანართი)

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება- „ხელვაჩაურის წყალკანალი‘‘-ს 2019 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 2019 წლის 10 იანვრის №13 ბრძანება (დანართი)

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი -„ ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრი‘‘-ს 2019 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 2019 წლის 10 იანვრის №12 ბრძანება (დანართი)

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ხელვაჩაურის გამწვანების, დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“-ს 2019 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 2019 წლის 10 იანვრის №11 ბრძანება (დანართი)

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ხელვაჩაურის სასაფლაოები“-ს 2019 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 2019 წლის 10 იანვრის №10 ბრძანება (დანართი)

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა“-ის 2019 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 2019 წლის 10 იანვრის №9 ბრძანება (დანართი)

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანება“-ის 2019 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 2019 წლის 10 იანვრის №8 ბრძანება (დანართი)

ჯუმბერ ვარდმანიძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან ექვსი დღის მიცემისა და მერის პირველ მოადგილეზე ზვიად ხალვაშზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შესრულების დაკისრების შესახებ 2019 წლის 03 იანვრის №1 ბრძანება

2019

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრის 2018 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ‘‘ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 17 იანვრის №130 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 28 დეკემბრის №2179 ბრძანება (დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 27 დეკემბრის №2165 ბრძანება (დანართი)

„ორთაბათუმის საბავშვო ბაღის სახურავის დაზიანებით გამოწვეული შენობისა და შიდა ინტერიერის დაზიანების შესწავლისა და შესაბამისი დასკვნის წარმოსადგენად კომისიის შექმნის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 26 დეკემბრის №2160 ბრძანებაში დაშვებული ტექნიკური შეცდომების გასწორების თაობაზე 2018 წლის 27 დეკემბრის №2163 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების 2019 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 26 დეკემბრის №2161 ბრძანება (დანართი)

ორთაბათუმის საბავშვო ბაღის სახურავის დაზიანებით გამოწვეული შენობისა და შიდა ინტერიერის დაზიანების შესწავლისა და შესაბამისი დასკვნის წარმოსადგენად კომისიის შექმნის შესახებ 2018 წლის 26 დეკემბრის №2160 ბრძანება

სოფიო მურვანიძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის I რანგის ხელმძღვანელზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 3 სამუშაო დღის მიცემისა და მზევინარ გათენაძეზე - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების II რანგის II კატეგორიის უფროსზე, სამსახურის ხელმძღვანელის დროებით მოვალეობის დაკისრების შესახებ 2018 წლის 26 დეკემბრის №2159 ბრძანება (დანართი)

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ხელვაჩაურის სასაფლაოები“- ს 2018 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ‘‘ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 25 იანვრის №181 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 25 დეკემბრის №2157 ბრძანება (დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის 2019 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 25 დეკემბრის №2149 ბრძანება (დანართი)

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულების ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლის 2018 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ‘‘ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 17 იანვრის №131 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 24 დეკემბრის №2135 ბრძანება (დანართი)

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ხელვაჩაურის გამწვანების, დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“-ს 2018 წლის საშტატო განრიგის, თანამდებობრივი სარგოებისა და ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ‘‘ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 17 იანვრის №133 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 24 დეკემბრის №2133 ბრძანება (დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების განაწილების კვარტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 11 იანვრის №104 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 21 დეკემბრის №2117 ბრძანება (დანართი)

,,სსიპ - წიაღის ეროვნული სააგენტოს მიერ მომზადებული გეოსაინფორმაციო პაკეტის საფუძველზე მდინარე ჯოჭოსწყლის კალაპოტში ჭარბი ინერტული ნატანის აკუმულირების უბნებიდან ინერტული მასალის ამოღების მიზნით, ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე საჯაროდ გამოცხადებისათვის კომისიის შექმნის შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 14 ივნისის №1180 ბრძანებაში დამატების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 21 დეკემბრის №2060 ბრძანება

ჭადრაკში შემეცნებით-გასართობ ტურნირზე ჩართული პედაგოგების დაჯილდოების შესახებ 2018 წლის 21 დეკემბრის №2055 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ სარფში მდებარე 10 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 22.30.02.199.01.517) სარგებლობის ფორმით, იჯარის წესით გადაცემაზე განმეორებით ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 18 დეკემბრის №2049 ბრძანება (დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის საუკეთესო სპორტსმენებისა და მწვრთნელების დაჯილდოების შესახებ 2018 წლის 18 დეკემბრის №2045 ბრძანება

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების 2018 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 27 დეკემბრის №2713 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 18 დეკემბრის №2044 ბრძანება (დანართი)

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ათ ოჯახზე საცხოვრებელი ფართის ქირის თანხით უზრუნველყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის თაობაზე 2018 წლის 18 დეკემბრის №2042 ბრძანება

ზვიად ხალვაშზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის პირველ მოადგილეზე მიმდინარე წლის
ანაზღაურებადი შვებულებიდან 6 სამუშაო დღის მიცემის შესახებ 2018 წლის 18 დეკემბრის №2037 ბრძანება

ჯუმბერ ვარდმანიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერისა და ზურაბ კაჭახმაძის - მერიის მძღოლის ქ. თბილისში მივლინების შესახებ 2018 წლის 18 დეკემბრის №2036 ბრძანება

ქეთევან დევაძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლებისა და კულტურის სამსახურის I რანგის ხელმძღვანელზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 2 სამუშაო დღის მიცემის შესახებ 2018 წლის 11 დეკემბრის №1967 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის შემსწავლელი ადგილობრივი კომისიის შექმნის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 29 ნოემბრის №2503 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 11 დეკემბრის №1966 ბრძანება

ზვიად ხალვაშის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის უკრაინაში, ქალაქ ტერებოვლიაში მივლინების შესახებ 2018 წლის 10 დეკემბრის №1963 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჭრით მიღებული სამასალე ან/და საშეშე მერქნის განკარგვის კომისიის შექმნის შესახებ 2018 წლის 10 დეკემბრის №1961 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობის მის: ქ. ბათუმი, დიდაჭარის ქ. №23; ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ახალგაზრდული ცენტრის - მის: ქ. ბათუმი, დიდაჭარის ქ. №25 და სოფ. სარფში ლაზური ეთნოგრაფიული მუზეუმის დაცვის მომსახურების ექსკლუზიური უფლებამოსილებით გამარტივებული შესყიდვის შესახებ 2018 წლის 06 დეკემბრის №1950 ბრძანება

ზეინაბ კაკაბაძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის განყოფილების II რანგის უფროსზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულების 24 სამუშაო დღის მიცემისა და გიორგი ვარშანიძეზე - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროს სპეციალისტზე განყოფილების უფროსის მოვალეობის დაკისრების შესახებ 2018 წლის 05 დეკემბრის №1944 ბრძანება

ქეთევან დევაძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლებისა და კულტურის სამსახურის I რანგის ხელმძღვანელისა და ასმათ კონცელიძის - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის წყალტუბოში მივლინების შესახებ 2018 წლის 05 დეკემბრის №1943 ბრძანება

ჯუმბერ ვარდმანიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერისა და ზურაბ კაჭახმაძის - მერიის მძღოლის ქ. თბილისში მივლინების შესახებ 2018 წლის 05 დეკემბრის №1937 ბრძანება

მარიკა ბერიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - იურიდიული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტისა და ელზა თაბაქიძის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ეკონომიკისა და სტატისტიკის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ქ. ქობულეთში სასტუმრო ,,ჯორჯია პალასი“- ში მივლინების შესახებ 2018 წლის 04 დეკემბრის №1936 ბრძანება

მადონა სამნიძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - შესყიდვების განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროს სპეციალისტზე, შესყიდვების განყოფილების უფროსის დროებით მოვალეობის შემსრულებელზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 2 სამუშაო დღის მიცემის შესახებ 2018 წლის 30 ნოემბრის №1922 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტების ხელშეწყობის მიზნით ერთჯერადი ჯილდოს გაცემის შესახებ 2018 წლის 29 ნოემბრის №1918 ბრძანება

თეიმურაზ ხალვაშზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ქონების მართვის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროს სპეციალისტზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 4 სამუშაო დღის მიცემის შესახებ 2018 წლის 26 ნოემბრის №1916 ბრძანება

ნუნუ მამულაიშვილზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - იურიდიული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების II რანგის II კატეგორიის უფროსზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 04 სამუშაო დღის მიცემისა და ელზა გოგიტიძეზე - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროს სპეციალისტზე განყოფილების უფროსის დროებით მოვალეობის დაკისრების შესახებ 2018 წლის 26 ნოემბრის №1915 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი ინსტრუქციის (სამუშაოს აღწერილობა) დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 21 ნოემბრის №1910 ბრძანება (დანართი)

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა“-სათვის ქონების უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ 2018 წლის 21 ნოემბრის №1907 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის ხელმძღვანელის თენგიზ ქიქავასა და III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტების გურამ თიკანაძისა და მანუჩარ ჯიხაძის ქ. თბილისში მივლინების შესახებ 2018 წლის 13 ნოემბრის №1885 ბრძანება

ნონა ქოქოლაძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილების II რანგის II კატეგორიის უფროსზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 05 სამუშაო დღის მიცემისა და თამარ მართალიშვილზე განყოფილების უფროსის დროებით მოვალეობის შესრულების დაკისრების შესახებ 2018 წლის 12 ნოემბრის №1884 ბრძანება

ქეთევან დევაძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლებისა და კულტურის სამსახურის I რანგის ხელმძღვანელის ქალაქ თბილისში მივლინების შესახებ 2018 წლის 12 ნოემბრის №1883 ბრძანება

თენგიზ კიკნაძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - საპროექტო განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროს სპეციალისტზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 19 სამუშაო დღის მიცემის შესახებ 2018 წლის 12 ნოემბრის №1882 ბრძანება

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების 2018 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 27 დეკემბრის №2713 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 12 ნოემბრის №1880 ბრძანება (დანართი)

ვაჟა ცინცაძეზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV რანგის I კატეგორიის უმცროს სპეციალისტზე სოფელ შუა მახინჯაურში მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 24 სამუშაო დღის მიცემის შესახებ 2018 წლის 02 ნოემბრის №1860 ბრძანება

ბადრი შალიკაძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში სოფელ გვარაში, შუშანეთსა და ზედა კირნათში დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ 2018 წლის 02 ნოემბრის №1859 ბრძანება

ნონა ქოქოლაძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილების II რანგის II კატეგორიის უფროსზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 10 სამუშაო დღის მიცემისა და თამარ მართალიშვილზე განყოფილების უფროსის დროებით მოვალეობის შესრულების დაკისრების შესახებ 2018 წლის 26 ოქტომბრის №1840 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი ინსტრუქციის (სამუშაოს აღწერილობა) დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 26 ოქტომბრის №1839 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე რიცხული ქონების ინვენტარიზაციის კომისიის შექმნის შესახებ 2018 წლის 26 ოქტომბრის №1827 ბრძანება

სულხან ვერძაძეზე - არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ხელვაჩაურის გამწვანების, დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახურის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 15 სამუშაო დღის მიცემისა და თენგიზ ქავთარაძეზე დირექტორის მოვალეობის შესრულების დაკისრების შესახებ 2018 წლის 26 ოქტომბრის №1824 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების კონსტრუქციების (ხაზობრივი ნაგებობა) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სახელზე საკუთრების უფლებით აღრიცხვის შესახებ 2018 წლის 24 ოქტომბრის №1817 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლების და კულტურის სამსახურის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი ინსტრუქციის (სამუშაოს აღწერილობა) დამტკიცების შესახებ“ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 29 მარტის №599 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 22 ოქტომბრის №1805 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი ინსტრუქციის (სამუშაოს აღწერილობა) დამტკიცების შესახებ“- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 22 მარტის №583 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 19 ოქტომბრის №1804 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ლევან ბერიძის- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - იურიდიული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ 2018 წლის 18 ოქტომბრის №1800 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ სალიბაურში მდებარე 83 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პრივატიზებაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 16 ოქტომბრის №1788 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ნატო შერვაშიძეზე - არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანების დირექტორზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 15 სამუშაო დღის მიცემისა და ბადრი ირემაძეზე დირექტორის მოვალეობის შესრულების დაკისრების შესახებ 2018 წლის 15 ოქტომბრის №1787 ბრძანება

ხვიჩა ბერიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - საპროექტო განყოფილების II რანგის უფროსისა და ქეთევან უსტიაშვილის - მერიის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - საბიუჯეტო განყოფილების III რანგის, II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში მივლინების შესახებ 2018 წლის 09 ოქტომბრის №1772 ბრძანება

ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურებში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სამოქმედო ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 08 ოქტომბრის №1765 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ განსახორციელებელი სასმელი წყლისა და წყალარინების სისტემის მოწყობისათვის პროექტების მიღება - ჩაბარებისა და სახელმწიფო შესყიდვების საშესახებ ხელშეკრულების განხორციელებასა და სამუშაოების მიღება - ჩაბარების დროს შპს „ხელვაჩაურის წყალკანალი“-ს დირექტორის ვლადიმერ მიქელაძის, როგორც დარგის სპეციალისტის მოწვევის შესახებ 2018 წლის 05 ოქტომბრის №1757 ბრძანება

გენადი შაშიკაძეზე ,,საპატიო მაჭახლელი“-ს წოდების მინიჭების შესახებ 2018 წლის 05 ოქტომბრის №1755 ბრძანება

მადონა დავითაძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლებისა და კულტურის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების II რანგის უფროსზე, მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 5 სამუშაო დღის მიცემისა და ლენა გელაძეზე განყოფილების უფროსის დროებით მოვალეობის დაკისრების შესახებ 2018 წლის 05 ოქტომბრის №1754 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტომანქანა „მერსედესი“ სახ. №NBA-424 -ის ჯართის სახით პრივატიზებაზე განმეორებით 49%-იანი ფასდაკლებით ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 03 ოქტომბრის №1747 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტომანქანა „მერსედესი“ სახ. №BBS-505-ის ჯართის სახით პრივატიზებაზე განმეორებით 49%-იანი ფასდაკლებით ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 03 ოქტომბრის №1745 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტომანქანა „მერსედესი“ სახ. №BAO-060-ის ჯართის სახით პრივატიზებაზე განმეორებით 49%-იანი ფასდაკლებით ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 03 ოქტომბრის №1744 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ოჯახების მოწყვლადობის (ფოკუსით ბავშვთა მიმართ ძალადობის და ბავშვთა შრომის შემთხვევები) განმაპირობებელ ფაქტორებზე მომუშავე მრჩეველთა საბჭო შექმნის შესახებ 2018 წლის 02 ოქტომბრის №1742 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

სოფიო მურვანიძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის I რანგის ხელმძღვანელზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 10 სამუშაო დღის მიცემისა და შორენა ზაქარაძეზე - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სოციალური პროგრამების მართვის განყოფილების II რანგის II კატეგორიის უფროსზე, სამსახურის ხელმძღვანელის დროებით მოვალეობის დაკისრების შესახებ 2018 წლის 02 ოქტომბრის №1741 ბრძანება

ნუნუ მამულაიშვილზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - იურიდიული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების II რანგის II კატეგორიის უფროსზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 10 სამუშაო დღის მიცემისა და ელზა გოგიტიძეზე - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროს სპეციალისტზე განყოფილების უფროსის დროებით მოვალეობის დაკისრების შესახებ 2018 წლის 27 სექტემბრის №1718 ბრძანება

ჯუმბერ ვარდმანიძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან ერთი დღის მიცემისა და მერის მოადგილეზე კახაბერ ფუტკარაძეზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შესრულების დაკისრების შესახებ 2018 წლის 27 სექტემბრის №1716 ბრძანება

2018 წლის ,,საპატიო მაჭახლელი“-ს გამოსავლენი კომისიის შექმნის შესახებ 2018 წლის 24 სექტემბრის №1708 ბრძანება

ლევან ბერიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - იურიდიული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ 2018 წლის 24 სექტემბრის №1703 ბრძანება

მერაბ გვიანიძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - საბიუჯეტო განყოფილების II რანგის უფროსზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 10 სამუშაო დღის მიცემისა და ირაკლი ცისკარაძეზე - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - საბიუჯეტო განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროს სპეციალისტზე განყოფილების უფროსის დროებითი ფუნქციის დაკისრების შესახებ 2018 წლის 21 სექტემბრის №1699 ბრძანება

ქეთევან დევაძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლებისა და კულტურის სამსახურის I რანგის ხელმძღვანელზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 2 სამუშაო დღის მიცემის შესახებ 2018 წლის 19 სექტემბრის №1693 ბრძანება

არჩილ მხეიძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მასმედიასა და დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების II რანგის II კატეგორიის უფროსზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 10 სამუშაო დღის მიცემის შესახებ 2018 წლის 19 სექტემბრის №1692 ბრძანება

ააიპ აჭარის „აგროპროექტების მართვის ცენტრი“-2018 წლის პროგრამის ფარგლებში სასათბურე კონსტრუქციით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარისთვის სათბურის საძირკვლის მოწყობისათვის და შემდგომში მეურნეობების განვითარებისათვის დაფინანსების ხელშეწყობის მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ 2018 წლის 19 სექტემბრის №1691 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ სარფში მდებარე 14 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 22.30.02.199.01.517) სარგებლობის ფორმით, იჯარის წესით აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 18 სექტემბრის №1688 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ჯუმბერ ვარდმანიძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან ერთი დღის მიცემისა და მერის პირველ მოადგილეზე ზვიად ხალვაშზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შესრულების დაკისრების შესახებ 2018 წლის 13 სექტემბრის №1678 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ სარფში მდებარე 10 კვ.მ არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 22.30.02.199.01.517) სარგებლობის ფორმით, იჯარის წესით გადაცემაზე განმეორებითი ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 13 სექტემბრის №1677 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ ფერიაში მდებარე 75 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 22.24.02.668) პრივატიზებაზე განმეორებით ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 13 სექტემბრის №1676 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ სარფში მდებარე 10 კვ.მ არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 22.30.02.199.01.517) სარგებლობის ფორმით, იჯარის წესით გადაცემაზე განმეორებითი ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 13 სექტემბრის №1675 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

გულნაზ ღლონტზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროს სპეციალისტზე - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში მახინჯაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულების 24 სამუშაო დღის მიცემის შესახებ 2018 წლის 13 სექტემბრის №1673 ბრძანება

ა(ა)იპ ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრისათვის შეძენილი მოძრავი ქონების თხოვების ფორმით გადაცემის შესახებ 2018 წლის 12 სექტემბრის №1670 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსებულ კაპიტალურ მშენებლობებზე ზედამხედველობის უზრუნველსაყოფად მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლებზე ობიექტთა მიკუთვნების შესახებ 2018 წლის 12 სექტემბრის №1669 ბრძანება

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს შექმნის შესახებ 2018 წლის 10 სექტემბრის №1666 ბრძანება

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირებისა და საჯარო მოსამსახურეების მობილური ტელეფონების ხარჯების უზრუნველსაყოფად თანხის გამოყოფის შესახებ“- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 13 ივნისის №1150 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 10 სექტემბრის №1665 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

“ახალციხიდან ბათუმამდე 220 კვ ორჯაჭვა ელექტრო გადამცემი ხაზის მშენებლობის პროექტის II სეგმენტის მესამე სექციის (კმ 40.8-კმ 52.6) ზემოქმედების არეალში მოხვედრილი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სარგებლობაში არსებული მიწის ნაკვეთებზე სარგებლობის ფაქტის დადგენის მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 06 დეკემბრის №2620 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 10 სექტემბრის №1664 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის მიზნით ერთჯერადი ჯილდოს გაცემის შესახებ 2018 წლის 10 სექტემბრის №1663 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში პირველი ხარისხის ხის მოპოვებისათვის მოსახლეობის მოთხოვნის შესწავლის მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ 2018 წლის 10 სექტემბრის №1661 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის ორგანიზაციულ - ტექნიკური უზრუნველყოფის შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 20 ნოემბრის №2462 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 10 სექტემბრის №1659 ბრძანება

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნის შესახებ” - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 10 აპრილის №707 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 10 სექტემბრის №1658 ბრძანება

კახა ფუტკარაძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - იურიდიული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის - იურიდიულ საკითხებში, დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ 2018 წლის 10 სექტემბრის №1653 ბრძანება

ანა ბაჟაშვილის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ქონების მართვის განყოფილების უფროსისა და მერაბ გვიანიძის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის საბიუჯეტო განყოფილების უფროსის ქ.ბათუმში, სასტუმრო ,,სპუტნიკში“ მივლინების შესახებ 2018 წლის 04 სექტემბრის №1633 ბრძანება

მადონა დავითაძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლების და კულტურის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების II რანგის უფროსზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 1 სამუშაო დღის მიცემის შესახებ 2018 წლის 04 სექტემბრის №1632 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებაში მყოფი ა(ა)იპ ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრში, ა(ა)იპ ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანებაში, ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლაში, (არაკომერციული) იურიდიული პირის სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულების ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლაში მონიტორინგი - კონტროლის მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ 2018 წლის 04 სექტემბრის №1628 ბრძანება

გიორგი ქურიძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 2 სამუშაო დღის მიცემის შესახებ 2018 წლის 03 სექტემბრის №1623 ბრძანება

კობა თევზაძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების II რანგის II კატეგორიის უფროსზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 5 სამუშაო დღის მიცემის შესახებ 2018 წლის 03 სექტემბრის №1622 ბრძანება

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის დისციპლინური წარმოების დამოუკიდებელი კომისიის შექმნის შესახებ” - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 02 აგვისტოს №1443 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 31 აგვისტოს №1620 ბრძანება

,,მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირების სტატუსის მინიჭების, შეწყვეტის, შეჩერების და აღდგენის მიზნით ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში სათათბირო ორგანოს- საბჭოს შექმნის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 06 აგვისტოს №1459 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 31 აგვისტოს №1619 ბრძანება

ერეკლე აბაშიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - შიდა აუდიტის სამსახურის III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ 2018 წლის 30 აგვისტოს №1608 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების განაწილების კვარტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 11 იანვრის №104 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 30 აგვისტოს №1607 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა გამოსავლენი კომისიის შექმნის შესახებ 2018 წლის 29 აგვისტოს №1600 ბრძანება

ასმათ კონცელიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 29 აგვისტოს №1599 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების 2018 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 27 დეკემბრის №2713 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 24 აგვისტოს №1595 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

მადონა სამნიძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - შესყიდვების განყოფილების უფროსის დროებით მოვალეობის შემსრულებელზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 1 სამუშაო დღის მიცემის შესახებ 2018 წლის 24 აგვისტოს №1594 ბრძანება

ჯუმბერ ვარდმანიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის, არჩილ მხეიძის - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მასმედიასა და დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსის თუშეთის დაცულ ტერიტორიებზე მივლინების შესახებ 2018 წლის 23 აგვისტოს №1562 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირებისა და საჯარო მოსამსახურეების მობილური ტელეფონების ხარჯების უზრუნველსაყოფად თანხის გამოყოფის შესახებ“- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 13 ივნისის №1150 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 23 აგვისტოს №1564 ბრძანება

ზვიად ხალვაშის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის, მერაბ მიქელაძის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილის და ლევან ბურკენაძის - მერიის მძღოლის ქალაქ თბილისში, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის აპარატში მივლინების შესახებ 2018 წლის 22 აგვისტოს №1560 ბრძანება

გიორგი ბერიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - იურიდიული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის - სასამართლოებთან ურთიერთობის საკითხებში, დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ 2018 წლის 20 აგვისტოს №1552 ბრძანება

რეზო ვარშანიძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ბუნებრივი რესურსებისა და აგრარულ საკითხთა სამსახურის ხელმძღვანელზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 4 სამუშაო დღის მიცემის შესახებ 2018 წლის 20 აგვისტოს №1550 ბრძანება

ხანუმა ფუტკარაძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლებისა და კულტურის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების Ш რანგის II კატეგორიის უფროს სპეციალისტზე ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების უფროსის მოვალეობის დროებით დაკისრების შესახებ 2018 წლის 17 აგვისტოს №1553 ბრძანება

ნონა ქოქოლაძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილების II რანგის II კატეგორიის უფროსზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 1 სამუშაო დღის მიცემის შესახებ 2018 წლის 16 აგვისტოს №1531 ბრძანება

ოთარ ბერიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IVრანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში თანამდებობაზე სოფელ კიბესა და კაპნისთავში დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 15 აგვისტოს №1504 ბრძანება

სულხან ფარტენაძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IVრანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში თანამდებობაზე სოფელ აჭარისაღმართში, სკურდიდსა და ცხემლარაში დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 15 აგვისტოს №1503 ბრძანება

თამაზ ხაბაძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ბუნებრივი რესურსებისა და აგრარულ საკითხთა სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სოფლის მეურნეობის განყოფილების II რანგის II კატეგორიის უფროსის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 15 აგვისტოს №1502 ბრძანება

გულივერ ხალვაშის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ზედამხედველობის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მშენებლობის ინსპექტირებისა და ზედამხედველობის განყოფილების II რანგის II კატეგორიის უფროსის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 15 აგვისტოს №1501 ბრძანება

ზურაბ ცინცაძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IVრანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში თანამდებობაზე სოფელ კირნათსა და კობალეთში დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 15 აგვისტოს №1500 ბრძანება

დომენტი ფუტკარაძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IVრანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში თანამდებობაზე სოფელ ჭარნალში დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 15 აგვისტოს №1499 ბრძანება

ნადიმ ბოლქვაძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში თანამდებობაზე სოფელ ერგესა და ზედა ერგეში დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 15 აგვისტოს №1498 ბრძანება

გურამ წუწუნავას - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IVრანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში თანამდებობაზე სოფელ განთიადში დანიშვნის შესახებ 2018 წლის №1497 ბრძანება

რეზო ვარშანიძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ბუნებრივი რესურსებისა და აგრარულ საკითხთა სამსახურის ხელმძღვანელზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 3 სამუშაო დღის მიცემის შესახებ 2018 წლის 15 აგვისტოს №1496 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირებისა და საჯარო მოსამსახურეების მობილური ტელეფონების ხარჯების უზრუნველსაყოფად თანხის გამოყოფის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 13 ივნისის №1150 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 15 აგვისტოს №1493 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსებულ კაპიტალურ მშენებლობებზე ზედამხედველობის უზრუნველსაყოფად მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლებზე ობიექტთა მიკუთვნების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 13 აპრილის №733 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 15 აგვისტოს №1492 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის შემსწავლელი ადგილობრივი კომისიის შექმნის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 29 ნოემბრის №2503 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 13 აგვისტოს №1484 ბრძანება

კობა თევზაძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების II რანგის II კატეგორიის უფროსზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 14 სამუშაო დღის მიცემის შესახებ 2018 წლის 13 აგვისტოს №1482 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სალიბაური პირველი ჩიხი სახლი N5მდებარე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა „ერთობა 2009“ს საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოსა და ფასადის რეაბილიტაციის შესახებ 2018 წლის 13 აგვისტოს №1480 ბრძანება

ჯუმბერ ვარდმანიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის, მერაბ გვიანიძის - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - საბიუჯეტო განყოფილების უფროსისა და ზურაბ კაჭახმაძის - მერიის მძღოლის საირმეში, სასტუმრო „საირმე ბესტ ვესტერნი“-ში მივლინების შესახებ 2018 წლის 09 აგვისტოს №1475 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა ტრანსპორტით და საწვავით უზრუნველყოფის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 13 ივნისის №1148 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 09 აგვისტოს №1474 ბრძანება

ზვიად ხალვაშის -ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილისა და თეიმურაზ გაწერელიას - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელის ქალაქ თბილისში სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში მივლინების შესახებ 2018 წლის 08 აგვისტოს №1469 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების განაწილების კვარტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 11 იანვრის №104 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 08 აგვისტოს №1468 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

მადონა სამნიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - შესყიდვების განყოფილების უფროსის დროებით მოვალეობის შემსრულებლის ქალაქ თბილისში სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში მივლინების შესახებ 2018 წლის 08 აგვისტოს №1467 ბრძანება

სოფო ბურჭულაძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მასმედიასა და დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის - მასმედიასთან ურთიერთობის საკითხებში, დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ 2018 წლის 07 აგვისტოს №1461 ბრძანება

მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირების სტატუსის მინიჭების, შეწყვეტის, შეჩერებისა და აღდგენის მიზნით ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში სათათბირო ორგანოს - საბჭოს შექმნის შესახებ 2018 წლის 06 აგვისტოს №1459 ბრძანება

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნის შესახებ” - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 10 აპრილის №707 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 06 აგვისტოს №1455 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუა მახინჯაური 1-ლი ქუჩა N2 მდებარე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა „ქარვასლას“ს ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-აღდგენას შესახებ 2018 წლის 06 აგვისტოს №1454 ბრძანება

რეზო ვარშანიძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ბუნებრივი რესურსებისა და აგრარულ საკითხთა სამსახურის ხელმძღვანელზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 1 სამუშაო დღის მიცემის შესახებ 2018 წლის 03 აგვისტოს №1453 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის დისციპლინური წარმოების დამოუკიდებელი კომისიის შექმნის შესახებ 2018 წლის 02 აგვისტოს №1443 ბრძანება

მადონა დავითაძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლებისა და კულტურის სამსახურის I რანგის ხელმძღვანელის დროებით მოვალეობის შემსრულებელზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 10 სამუშაო დღის მიცემისა და ლენა გელაძეზე სამსახურის ხელმძღვანელის დროებით მოვალეობის დაკისრების შესახებ 2018 წლის 30 ივლისის №1430 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების 2018 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 27 დეკემბრის №2713 ბრძანებაში ცვლილები შეტანის შესახებ 2018 წლის 27 ივლისის №1429 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ბეგლარ აბაშიძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროს სპეციალისტზე - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში ფერიის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 5 სამუშაო დღის მიცემისა და გელა ხაბაძეზე - IV რანგის I კატეგორიის უმცროს სპეციალისტზე - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში სოფელ მნათობში, ფერიის ადმინისტრაციულ ერთეულში უფროსი სპეციალისტის დროებით მოვალეობის შესრულების დაკისრების შესახებ 2018 წლის 27 ივლისის №1428 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურებში დასაქმებულ თანამშრომელთა სამსახურში გამოცხადების აღრიცხვის - სპეციალური აპლიკაციის Smart Time-ს მეშვეობით კონტროლის/მონიტორინგის განხორციელების მიზნით პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის შესახებ 2018 წლის 26 ივლისის №1405 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირებისა და საჯარო მოსამსახურეების მობილური ტელეფონების ხარჯების უზრუნველსაყოფად თანხის გამოყოფის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 13 ივნისის №1150 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 26 ივლისის №1402 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მიერ შ.პ.ს „საფეხბურთო კლუბი „მაჭახელა‘‘-სთვის სახელმწიფო შესყიდვის საშუალებით შეძენილი ქონების მიმღები კომისიის შექმნის შესახებ‘‘ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 25 მაისის №1035 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 25 ივლისის №1385 ბრძანება

მირზა ბახტაძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის I რანგის ხელმძღვანელზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 2 სამუშაო დღის მიცემის შესახებ 2018 წლის 25 ივლისის №1381 ბრძანება

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის განკარგვის უზრუნველსყოფად კომისიის შექმნის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 10 აპრილის N709 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 25 ივლისის №1378 ბრძანება

არჩილ მხეიძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მასმედიასა და დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების II რანგის II კატეგორიის უფროსზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 1 სამუშაო დღის მიცემის შესახებ 2018 წლის 25 ივლისის №1373 ბრძანება

შოთა ლორთქიფანიძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ეკონომიკისა და სტატისტიკის განყოფილების II რანგის II კატეგორიის უფროსზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულების 24 სამუშაო დღის მიცემისა და ელზა თაბაქიძეზე - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ეკონომიკისა და სტატისტიკის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროს სპეციალისტზე განყოფილების უფროსის დროებით მოვალეობის დაკისრების შესახებ 2018 წლის 25 ივლისის №1372 ბრძანება

ნატო ხინკილაძეზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლებისა და კულტურის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროს სპეციალისტზე ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების II რანგის უფროსის დროებით მოვალეობის შესრულების დაკისრების შესახებ 2018 წლის 23 ივლისის №1349 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის (ღია კონკურსი ან დახურული კონკურსი) ჩატარების უზრუნველსაყოფად ხელვაჩაურის მერის ბრძანებით შექმნილი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ - საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის 2018 წლის №1246 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 23 ივლისის №1341 ბრძანება

მკაცრი აღრიცხვის ფორმების - ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ოქმების შენახვაზე, გაცემაზე და აღრიცხვა - ანგარიშგებაზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის შესახებ 2018 წლის 20 ივლისის №1340 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ სარფში მდებარე 10 კვ.მ არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 22.30.02.199.01.517) სარგებლობის ფორმით, იჯარის წესით გადაცემაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 20 ივლისის №1339 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ სარფში მდებარე 10 კვ.მ არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 22.30.02.199.01.517) სარგებლობის ფორმით, იჯარის წესით გადაცემაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 20 ივლისის №1338 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ხელვაჩაურის გამწვანების, დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“-სათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტომანქანა FORD TRANZIT BUS DIESEL სახ. ნომერი- CEC-281-ის თხოვების ფორმით გადაცემის შესახებ 2018 წლის 20 ივლისის №1333 ბრძანება

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ხელვაჩაურის გამწვანების, დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“-სათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სარგებლობაში არსებული ხუთი ერთეული ავტომანქანა ნივის თხოვების ფორმით გადაცემის შესახებ 2018 წლის 20 ივლისის №1331 ბრძანება

მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის ყოველი კალენდარული წლის განმავლობაში მაღალმთიან დასახლებაში ფაქტობრივად ცხოვრების მონიტორინგისთვის უფლებამოსილი პირების განსაზღვრის შესახებ 2018 წლის 19 ივლისის №1325 ბრძანება

თამარ მართალიშვილზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მასმედიასა და დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროს სპეციალისტზე - დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის საკითხებში, მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის - მოქალაქეთა მომსახურების საკითხებში დროებით სხვა ფუნქციების შესრულების დაკისრების შესახებ 2018 წლის 19 ივლისის №1320 ბრძანება

შორენა ფაღავას - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლებისა და კულტურის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების II რანგის II კატეგორიის უფროსის დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ 2018 წლის 17 ივლისის №1311 ბრძანება

ჯუმბერ ვარდმანიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერისა და ზურაბ კაჭახმაძის - მერიის მძღოლის ქალაქ თბილისში, საქართველოს პარლამენტის თბილისის სასახლეში მივლინების შესახებ 2018 წლის 16 ივლისის №1310 ბრძანება

მირზა ბახტაძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის I რანგის ხელმძღვანელის ქ. თბილისში მივლინების შესახებ 2018 წლის 13 ივლისის №1307 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ ახალსოფელში მდებარე 264 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 22.29.01.515) პრივატიზებაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 13 ივლისის №1305 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ ორთაბათუმში მდებარე 1216 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 22.22.08.189) პრივატიზებაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 13 ივლისის №1304 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ბათუმში, დასახლება კახაბერში მდებარე 22 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 05.32.25.911) პრივატიზებაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 13 ივლისის №1303 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ბათუმში, დასახლება ადლიაში მდებარე 15 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 05.32.24.248) პრივატიზებაზე ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 13 ივლისის №1302 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ქ. ბათუმში, დასახლება კახაბერში მდებარე 714 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 22.25.02.387) 152,2 კვ.მ მიწის ფართის სერვიტუტის ფორმით დატვირთვის შესახებ 2018 წლის 13 ივლისის №1298 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში არსებული რეგისტრაციიდან მოხსნილი მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტების საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში უტილიზაცია/ექსპერტიზისათვის წარსადგენად კომისიის შექმნის შესახებ 2018 წლის 11 ივლისის №1293 ბრძანება

სოფიო მურვანიძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 3 სამუშაო დღის მიცემისა და მზევინარ გათენაძეზე - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების უფროსზე სამსახურის ხელმძღვანელის დროებით მოვალეობის დაკისრების შესახებ 2018 წლის 11 ივლისის №1292 ბრძანება

,,ახალციხიდან ბათუმამდე 220 კვ ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის პროექტის II სეგმენტის მესამე სექციის (კმ 40.8-კმ 52.6 ) ზემოქმედების არეალში მოხვედრილი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სარგებლობაში არსებული მიწის ნაკვეთებზე სარგებლობის ფაქტის დადგენის მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ” - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 06 დეკემბრის №2620 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 11 ივლისის №1290 ბრძანება

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელმძღვანელ თანამდებობის პირებს შორის ფუნქციების განაწილების შესახებ“ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 24 მაისის N1017 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 09 ივლისის №1278 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ლენა გელაძეზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლებისა და კულტურის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროს სპეციალისტზე - განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების უფროსის დროებით მოვალეობის დაკისრების შესახებ 2018 წლის 06 ივლისის №1270 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერზე - ჯუმბერ ვარდმანიძეზე ანაზღაურებადი შვებულების მიცემისა და მერის პირველ მოადგილეზე ზვიად ხალვაშზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შესრულების დაკისრების შესახებ 2018 წლის 05 ივლისის №1268 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში თამბაქოს მოწევის აკრძალვის შესახებ 2018 წლის 29 ივნისის №1259 ბრძანება

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნის შესახებ” - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 10 აპრილის №707 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 29 ივნისის №1255 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა ტრანსპორტით და საწვავით უზრუნველყოფის შესახებ‘‘ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 13 ივნისის №1148 ბრძანებაში ცვილებების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 29 ივნისის №1251 ბრძანება

გიორგი ბერიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - იურიდიული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის - სასამართლოებთან ურთიერთობის საკითხებში ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ 2018 წლის 29 ივნისის №1250 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის (ღია კონკურსი ან დახურული კონკურსი) ჩატარების უზრუნველსაყოფად ხელვაჩაურის მერის ბრძანებით შექმნილი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ 2018 წლის 28 ივნისის №1246 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის ორგანიზაციულ - ტექნიკური უზრუნველყოფის შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 20 ნოემბრის №2462 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 28 ივნისის №1245 ბრძანება

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნის შესახებ” - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 10 აპრილის №707 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 28 ივნისის №1244 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების 2018 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 27 დეკემბრის №2713 ბრძანებაში ცვლილები შეტანის შესახებ 2018 წლის 27 ივნისის №1241 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ლევან ბერიძის- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - იურიდიული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ 2018 წლის 22 ივნისის №1235 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირებისა და საჯარო მოსამსახურეების მობილური ტელეფონების ხარჯების უზრუნველსაყოფად თანხის გამოყოფის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 13 ივნისის №1150 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 22 ივნისის №1234 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

მაგდანა მალაყმაძის - გენდერულ საკითხებში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის რეფერენტის წყალტუბოში, სასტუმრო „პლაზა“-ში მივლინების შესახებ 2018 წლის 22 ივნისის №1233 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ აჭარისაღმართში დამონტაჟებული სუვენირებისა და სხვა პროდუქტების გამოფენა-გაყიდვისათვის გათვალისწინებული სავაჭრო დახლის, ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროს სპეციალისტზე მაჭახლის ადმინისტრაციულ ერთეულში გელა მალაყმაძეზე მიმაგრების შესახებ 2018 წლის 22 ივნისის №1231 ბრძანება

ხატია გორგილაძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ქონების მართვის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ 2018 წლის 20 ივნისის №1229 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ბეჭდის გამოყენებაზე უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ 2018 წლის 20 ივნისის №1228 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის ორგანიზაციულ-ტექნიკური უზრუნველყოფის შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 20 ნოემბრის №2462 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 20 ივნისის №1227 ბრძანება

მირზა ბახტაძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის I რანგის ხელმძღვანელის ქ.ბათუმში სასტუმრო ,,რედისონ ბლუ ბათუმი“ მივლინების შესახებ 2018 წლის 20 ივნისის №1226 ბრძანება

შ.პ.ს - საფეხბურთო კლუბ მაჭახელასათვის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ინვენტარის თხოვების ფორმით გადაცემის შესახებ 2018 წლის 19 ივნისის №1220 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში არსებული გასანადგურებელი ბეჭდისა და შტამპის განადგურების მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ 2018 წლის 19 ივნისის №1218 ბრძანება

,,სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მომზადებული გეოსაინფორმაციო პაკეტის საფუძველზე მდინარე ჯოჭოსწყლის კალაპოტში ჭარბი ინერტული ნატანის აკუმულირების უბნებიდან ინერტული მასალის ამოღების მიზნით, ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე საჯაროდ გამოცხადებისათვის კომისიის შექმნის შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 14 ივნისის №1180 ბრძანებაში დაშვებული ტექნიკური შეცდომის გასწორების შესახებ 2018 წლის 19 ივნისის №1217 ბრძანება

მაგდანა მალაყმაძის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო მოსამსახურედ მერის რეფერენტის პოზიციაზე - გენდერულ საკითხებში შრომითი ხელშეკრულებით მიღების შესახებ 2018 წლის 18 ივნისის №1215 ბრძანება

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლაში, ახალშენისა და მახინჯაურის სტრუქტურულ ერთეულებში მისაღები კონტიგენტის ოდენობის დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 18 ივნისის №1212 ბრძანება

ნატო შერვაშიძეზე - არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანება“-ის დირექტორზე მიმდინარე წლის ანაზღაურებადი შვებულებიდან 5 სამუშაო დღის მიცემისა და ბადრი ირემაძეზე დირექტორის მოვალეობის შესრულების დაკისრების შესახებ 2018 წლის 18 ივნისის №1204 ბრძანება

ვლადიმერ მიქელაძის - შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ხელვაჩაურის წყალკანალი“-ს დირექტორის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 18 ივნისის №1203 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა ტრანსპორტით და საწვავით უზრუნველყოფის შესახებ‘‘ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 13 ივნისის №1148 ბრძანებაში დამატებების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 15 ივნისის №1197 ბრძანება

სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მომზადებული გეოსაინფორმაციო პაკეტის საფუძველზე მდინარე ჯოჭოსწყლის კალაპოტში ჭარბი ინერტული ნატანის აკუმულირების უბნებიდან ინერტული მასალის ამოღების მიზნით, ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე საჯაროდ გამოცხადებისათვის კომისიის შექმნის შესახებ 2018 წლის 14 ივნისის №1180 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების განაწილების კვარტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერისს 2018 წლის 11 იანვრის №104 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 14 ივნისის №1179 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2018 წლის 01 მარტს გაფორმებული №31 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე (მზა სასაქონლო ბეტონის მოწოდება) კონტროლის განხორციელებისათვის ინსპექტირების და ჩასატარებელი სამუშაოების მიღება-ჩაბარების უზრუნველსაყოფად კომისიის შექმნის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 06 მარტის №506 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 14 ივნისის №1178 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მიერ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანება“-სათვის სახელმწიფო შესყიდვის საშუალებით შეძენილი ქონების მიმღები კომისიის შექმნის შესახებ‘‘ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 25 მაისის №1038 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 14 ივნისის №1177 ბრძანება

„სტიქიური რისკების ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის განხორციელების მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ‘‘ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 10 იანვრის №98 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 14 ივნისის №1175 ბრძანება

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების 2018 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 27 დეკემბრის №2713 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 14 ივნისის №1167 ბრძანება (იხილეთ დანართი)

ჯემალ შავლიძის - შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ხელვაჩაურის წყალკანალი“-ს დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ 2018 წლის 13 ივნისის №1149 ბრძანება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა ტრანსპორტით და საწვავით უზრველყოფის შესახებ 2018 წლის 13 ივნისის №1148 ბრძანება

„მერის წარმომადგენლისთვის ვალდებულების დაკისრების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 04 ივლისის №754 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2018 წლის 12 ივნისის №1142 ბრძანება

„ახალციხიდან ბათუმამდე 220 კვ ორჯაჭვა ელექტრო გადამცემი ხაზის მშენებლობის პროექტის II სეგმენტის მესამე სექციის (კმ 40.8-კმ 52.6) ზემოქმედების არეალში მოხვედრილი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სარგებლობაში არსებული მიწის ნაკვეთებზე სარგებლობის ფაქტის დადგენის მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 06 დეკემბრის №2620 ბძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2018 წლის 12 ივნისის №1128 ბრძანება

თამაზ ბერიძეზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ზედამხედველობის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მშენებლობის ინსპექტირებისა და ზედამხედველობის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროს სპეციალისტზე განყოფილების II რანგის უფროსის დროებით მოვალეობის შესრულების დაკისრების შესახებ 2018 წლის 12 ივნისის №1125 ბრძანება

,,აქტიური ცხოვრება ჩემი სტიქიაა" პროექტში მონაწილეობის ორგანიზების უზრუნველყოფის მიზნით ექსკლუზიური უფლებამოსილებით გამარტივებული შესყიდვის შესახებ 2018 წლის 11 ივნისის №1124 ბრძანება

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მიერ 2018 წლის განმავლობაში სახელმწიფო შესყიდვის საშუალებით შესყიდული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაზე გაფორმებული ხელშეკრულების შესრულების კონტროლისა და მიღება-ჩაბარების უზრუნველსაყოფად კომისიის შექმნის შესახებ‘‘ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 16 თებერვლის №367 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 2018 წლის 11 ივნისის №1123

ქეთევან უსტიაშვილის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - საბიუჯეტო განყოფილების IIIრანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 08 ივნისის №1115 ბრძანება

თამარ მართალიშვილის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მასმედიასა და დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის - დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის საკითხებში თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 08 ივნისის №1114 ბრძანება

თამაზ წულუკიძის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში თხილნარის ადმინისტრაციულ ერთეულში თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 08 ივნისის №1113 ბრძანება

მურმან ცისკარაძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში სოფელ კიბესა და კაპნისთავში თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში აჭარისწყლის ადმინისტრაციულ ერთეულში თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 08 ივნისის №1111 ბრძანება

ხასან კახაბერიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში სოფელ კირნათსა და კობალეთში თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში კირნათის ადმინისტრაციულ ერთეულში თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 08 ივნისის №1110 ბრძანება

გულნაზ ღლონტის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში სოფელ განთიადში თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში მახინჯაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 08 ივნისის №1109 ბრძანება

ტარიელ ბერსანაძის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში შარაბიძეების ადმინისტრაციულ ერთეულში თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 08 ივნისის №1108 ბრძანება

ირაკლი თურმანიძის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ქონების მართვის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 08 ივნისის №1107 ბრძანება

იოსებ აბულაძის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ბუნებრივი რესურსებისა და აგრარულ საკითხთა სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სოფლის მეურნეობის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 08 ივნისის №1106 ბრძანება

აბდულ კახიძის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში სარფის ადმინისტრაციულ ერთეულში თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 2018 წლის 08 ივნისის №1105 ბრძანება

დარინა ჯიმშერაძის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სოციალური პროგრამების მართვის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეცია%9